مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ولاک‌، ج‍اک‍وب‌ ادوارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا -- درم‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
ت‍ش‍ری‍ح‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
پ‍ولاک‌، ج‍اک‍وب‌ ادوارد
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح بدن انسان
پولاک ، جاکوب ادوارد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح بدن الانسان
پولاک ، جاکوب ادوارد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبده الحکمه
پولاک ، جاکوب ادوارد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پاتولوژی ( علم الامرض )
پولاک ، جاکوب ادوارد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تشریح
پولاک ، جاکوب ادوارد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک