مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍وس‍ت‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍وس‍ت‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
پ‍وس‍ت‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍وس‍ت‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ن‍ص‍ر ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رزای‌ ق‍اج‍ار
ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌.
رزوق‌، ه‍ی‍ام‌
خ‍راد، ب‍ه‍زاد
اف‍ن‍دی‌ م‍ح‍م‍ود، ح‍س‍ن‌
ال‍دق‍ر، م‍ح‍م‍د ن‍زار
ث‍اب‍ت‌ ب‍ن‌ ق‍ره‌
 
ناشر:
دارال‍ب‍ش‍ائ‍ر، دار ال‍م‍ع‍اج‍م‌
ب‍م‍طب‍ه‍ع‌ ال‍م‍دارس‌ ال‍م‍ل‍ک‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دارال‍ف‍ن‍ون‌
زر ق‍ل‍م‌
ال‍م‍ع‍ی‌
دار ال‍ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الذخیره (تذکره ثابت بن قره )
ثابت بن قره ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الفوائد الطبیه فی الامراض الجلدیه
افندی محمود، حسن ؛  هند بمطبهع المدارس الملکیه   ، ۱۸۶۹م .=۱۲۹۱ ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جمالک ، فی هدی الاسلام
الدقر، محمد نزار ؛  دمشق دارالبشائر، دار المعاجم   ، ۲۰۰۶م .=۱۴۲۷ ق .=۱۳۸۵ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسرار الشباب المداوم
رزوق ، هیام ؛  لبنان دار القلم   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
علل ، علائم و تشخیص بیماری های پوست ، صورت و مو
خراد، بهزاد ؛  تبریز زر قلم   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چهار مقاله ناصری
نصر الله میرزای قاجار ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تدابیر طب سنتی برای حفظ و ارتقای سلامت پوست و مو
تهران المعی   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زینه الابدان
شلمیر، یوهان ال . ؛  طهران دارالفنون   ، ۱۲۷۹ق . = ۱۲۴۱ ش . = ۱۸۶۳ م .
شماره راهنما: ‭WR‬,‭140‬,‭z443S.‬,‭1241‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک