مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ن‍اه‍ی‌، وج‍ی‍ه‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
پ‍ن‍اه‍ی‌، وج‍ی‍ه‍ه‌
ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود، ق‍رن‌۱۰ ق‌
ع‍م‍اد ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
ال‍م‍ع‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ال‍م‍ع‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رساله افیونیه
عمادالدین شیرازی ، محمودبن مسعود، قرن ۱۰ ق ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات پزشکی در فرهنگ نامه های کهن عربی پارسی
پناهی ، وجیهه ؛  تهران انتشارات المعی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رساله افیونیه
عماد الدین شیرازی ، محمود بن مسعود ؛  تهران انتشارات طب سنتی ایران   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک