مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ج‍راح‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ک‍ام‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
س‍زگ‍ی‍ن‌، ف‍واد
ل‍ک‍ل‍رک‌، ل‍وس‍ی‍ان‌
ع‍ام‍ر، ه‍ن‍اء ف‍وزی‌
 
ناشر:
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‌ و الاس‍لام‍ی‌
دارس‍ع‍اد ال‍ص‍ب‍اح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مناهج الاطباء العرب
عامر، هناء فوزی ؛  کویت ، قاهره دارسعاد الصباح   ، ۱۹۹۲م =۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الموجزفی تاریخ الطب و الصیدله عندالعرب جلد ۱و ۲
کامل حسین ، محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الطب العربی
لکلرک ، لوسیان ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربی و الاسلامی   ، ۱۹۹۶م .=۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قسطنطنین الافریقی قرن ۵ ق .و مصادر العربیه
سزگین ، فواد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۶م .=۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک