مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ی‍گ‍ی‌ -، ف‍رام‍رز -، ۱۳۲۰
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۵
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍ی‍راز
س‍ع‍ی‍دی‌ -، ف‍رخ‌ -، ۱۳۰۸
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍ی‍راز
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰
س‍ع‍ی‍دی‌، ف‍رخ‌، ۱۳۰۸
ن‍ص‍ر -، خ‍س‍رو
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶- ، گ‍ردآورن‍ده‌
روم‍ی‌، س‍ی‍روس‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶-
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
م‍ی‍ر م‍اه‌
م‍ی‍رم‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر دوم :)ارج نامه استادان دکتر خسرو نصر و دکتر اصغر رستگار
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز (دفتر دوم : )ارج نامه استادان دکتر خسرو نصر و دکتر اصغر رستگار
عزیزی ، محمدحسین ؛  تهران میر ماه   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز: ارج نامه استاد دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
عزیزی ، محمدحسین ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نشریات پزشکی شیراز از آغاز تا سال ۱۳۸۷
رومی ، سیروس ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز :ارج نامه استاد دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ، گردآورنده ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز(دفتر سوم :)ارج نامه ی استاد فرخ سعیدی
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر سوم : )ارج نامه ی استاد فرخ سعیدی
عزیزی ، محمدحسین ؛  تهران میر ماه   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز(دفتر چهارم :)ارج نامه استادان دکتر منصور حق شناس و دکتر غلامحسین عمرانی
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر پنجم )
عزیزی ، محمد حسین ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک