مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
ادوی‍ه‌ ه‍ا -خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۴۲۸-۳۷۰ ق‌.ق‍ان‍ون‌ - ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ا
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌
ن‍ص‍ر -، خ‍س‍رو
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ - ای‍ران‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌، ت‍اری‍خ‌ - ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌( گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ال‍غ‍س‍ان‍ی‌ ت‍رک‍م‍ان‍ی‌، م‍ل‍ک‌ م‍ظف‍ری‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍م‍رب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ رس‍ول‌
م‍ص‍طف‍وی‌، ج‍لال‌
خ‍س‍روی‌ م‍وس‍وی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
م‍ل‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز
ش‍ری‍ع‍ت‌ ت‍رب‍ق‍ان‌، ش‍م‍س‌
م‍ح‍دث‍ی‌، اح‍م‍د
ن‍ب‍ی‌ پ‍ور، ای‍رج‌،۱۳۴۲-
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶-
ان‍ص‍اری‌ ش‍اف‍ع‍ی‌ م‍ص‍ری‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ال‍دول‍ه‌ ، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ک‌
ان‍دل‍س‍ی‌، اب‍ن‌ واف‍د،
س‍ع‍ادت‌ لاج‍وردی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ن‍ی‍روواس‍طی‌، ح‍ک‍ی‍م‌
ح‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اس‍ح‍ق‌
ون‍زم‍ر، گ‍ره‍ارد،
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
اب‍راه‍ی‍م‌ س‍ع‍ادت‌ لاج‍وردی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طا ل‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‌ ت‍ه‍ران‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ ش‍ف‍ق‌
م‍ی‍رم‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دار ال‍س‍اطن‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز، دار ال‍طب‍اع‍ه‌ اس‍ت‍اد ک‍ام‍ل‌ آق‍ا ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اح‍رار
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر دوم :)ارج نامه استادان دکتر خسرو نصر و دکتر اصغر رستگار
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پروفسر ابرلن و نقش او در آموزش پزشکی نوین ایران
شریعت تربقان ، شمس ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان تهران ، اداره چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنگره بین المللی تاریخ پزشکی دراسلام وایران
کنگره بین المللی تاریخ پزشکی دراسلام وایران (۱۳۷۱:تهران ) ؛  تهران جهاددانشگاه علوم پزشکی تهران ، چاپخانه شفق   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دو کتاب در تاریخ پزشکی ایران و طب دوران تمدن اسلامی در قرون وسطی
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ک
ک ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مممممممممممممممممم
تهران موسسه مطا لعات تاریخ پزشکی و طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رساله حنین بن اسحق الی علی بن یحیی فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس
حنین بن اسحق ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه مطالعات اسلامی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه فارسی کلیات قانون ابن سینا
ابن سینا، حسین ابن عبدالله ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معرفه السموم ناصری
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  تبریز دار الساطنه تبریز، دار الطباعه استاد کامل آقا علی اصغر   ، ۱۸۹۱م .=۱۳۱۳ ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
المعتمد فی الادویه المفرده
الغسانی ترکمانی ، ملک مظفریوسف بن عمربن علی بن رسول ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مختصر تذکره الامام السویدی
انصاری شافعی مصری ، عبدالوهاب بن احمد بن علی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زمردفارسی
ملتانی ، محمدعبدالعزیز ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای داروهای تندرستی
خسروی موسوی همدانی ، احمد علی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
الادویه المفرده
اندلسی ، ابن وافد، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پنجهزارسال پزشکی
ونزمر، گرهارد، ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بررسی درطب سنتی ایران ومقایسه آن باطب کنونی جهان
مصطفوی ، جلال ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روابط پزشکی ایران و پاکستان
نیروواسطی ، حکیم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ پیشرفتهای پزشکی در هفتاد سال اخیر ۱۳۰۰ الی ۱۳۷۰
سعادت لاجوردی ، ابراهیم ؛  تهران ابراهیم سعادت لاجوردی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب د دوره ال بویه
محدثی ، احمد ؛  تبریز احرار   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیش درآمدی برتاریخ پزشکی خلیج فارس =yrotsiH lacideM fluG naisreP eht ot noitcudortnI
نبی پور، ایرج ،۱۳۴۲- ؛  بوشهر , تهران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر , دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران ، مرکزتحقیقات اخلاق وتاریخ پزشکی   ، ۱۳۸۶ , ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4