مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
چ‍ی‍ن‌ - گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
دارون‍ام‍ه‌ ه‍ا - ه‍ن‍د
پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ای‍ران‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ - ای‍ران‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ان‍ص‍اری‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،
ص‍دی‍ق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍وح‍ی‍د
ام‍ی‍ن‌، غ‍لام‍رض‍ا
س‍ج‍زی‌، م‍س‍ع‍ودب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،
اب‍ن‌ ذه‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ه‍روی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
ع‍ب‍دال‍وح‍ی‍د
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
اول‍ب‍رش‍ی‍ت‌، ک‍ات‍ری‍ن‌ ای‌
ق‍م‍ری‌ ب‍خ‍اری‌ ، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ن‍وح‌
چ‍غ‍ت‍ای‍ی‌، ف‍ص‍ی‍ح‌ ال‍دی‍ن‌
ق‍وص‍ون‍ی‌، م‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌،
ق‍طب‌ ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود،
غ‍س‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ اب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دارال‍ف‍ک‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ وم‍ک‍م‍ل‌
ش‍رک‍ت‌ داروی‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ رازی‌
م‍طب‍ع‍ه‌ آق‍ا م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر طه‍ران‍ی‌ ، دارال‍خ‍لاف‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
دارال‍خ‍لاف‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ی‌ ن‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده پزشکی آکسفورد
تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
التنویر
قمری بخاری ، حسن بن نوح ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی ومکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
Natural Standard Herb & Supplement Reference
اولبرشیت ، کاترین ای ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
A Survey Of Drugs
صدیقی ، عبدالوحید ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی نامه
نفیسی ، علی اکبر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فارماکوپه طب شرقی =enicideM nretsaE fo aieopocamrahP dradmaH
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مفردات معالجه الامراض :جلددوم ازتحفه سعدیه درشرح موجزقانون ابن سینا)
قطب الدین شیرازی ، محمودبن مسعود، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی درباره داروهای مورد مصرف در طب سنتی ایران و هند =sgurD fo yevrus A
عبدالوحید ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب قرابادین ملی طب سنتی =enicideM foyralumroF lanoitaN
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قاموس الاطباء و ناموس الاطباء
قوصونی ، مدین عبدالرحمن ، ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۳۹۹ق =۱۳۵۷ ش
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حدیقه الازهارفی ماهیه العشب و العقار
غسانی ، ابوالقاسم ابن محمد، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بحرالجواهر معجم الطب الطبیعی
هروی ، محمد بن یوسف ؛  تهران دارالخلافه تهران   ، ۱۲۸۸ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اختیارات بدیعی
انصاری شیرازی ، علی بن حسین ، ؛  تهران شرکت دارویی پخش رازی   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بحر الجواهر معجم الطب الطبیعی
هروی ، محمد بن یوسف ؛  قم انتشارات جلال الدین   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بحرالجواهر
هروی ، محمد بن یوسف ؛  طهران مطبعه آقا میرزا علی اکبر طهرانی ، دارالخلافه تهران   ، ۱۲۸۸ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقایق اسرارالطب ( الحدود)
سجزی ، مسعودبن محمد، ؛  بی جا بی نا   ، ۱۲۵۴ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الماء
ابن ذهبی ، عبدالله بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
لغات فیروزه ای ( کتاب المفردات )
چغتایی ، فصیح الدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
Medical plants in China
سازمان جهانی بهداشت ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
متداولترین گیاهان دارویی سنتی ایران
امین ، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3