مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌.
طب‍ی‍ب‌، رض‍ا
آذرگ‍ش‍ب‌، اذن‌ ال‍ه‌
اب‍ن‌ رض‍وان‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ رض‍وان‌،
 
ناشر:
م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر طه‍ران‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
[ب‍ی‌ ن‍ا]
لادن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق درعلوم پزشکی راهنمای تدوین طرح و گزارش تحقیق ،...
آذرگشب ، اذن اله ؛  تهران لادن   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
النافع فی کیفیه صناعه الطب
ابن رضوان ، علی بن رضوان ، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب جدید
طبیب ، رضا ؛  [بی جا] [بی نا]   ، ۱۳۱۷ق . = ۱۲۷۸ ش . = ۱۸۹۹ م .
شماره راهنما: ‭W‬,‭18.2‬,‭o211T.‬,‭1278‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شفائیه
شلمیر، یوهان ال . ؛  طهران میرزا علی اکبر طهرانی   ، ۱۲۸۱ق . = ۱۲۴۳ ش . = ۱۸۶۵ م .
شماره راهنما: ‭W‬,‭18.2‬,‭s443S.‬,‭1243‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک