مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍ژوه‍ش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌،م‍راک‍ز - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ --ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍م‍ال‍ی‌ م‍ه‍م‍وئ‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۳-
م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌،۱۳۴۹-
م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌،- ۱۳۴۹
م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌، ۱۳۴۹-
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
خ‍س‍روی‌ م‍وس‍وی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍ف‍اه‍ی‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
پ‍ی‍ش‍ب‍رد ع‍ل‍م‌
م‍رک‍ز دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍زرگ‌ اس‍لام‍ی‌
آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و ام‍ور دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
: آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌
آئ‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سنجش اثر پژوهش در علوم پزشکی :الگوها و روش ها
جمالی مهموئی ، حمیدرضا، ۱۳۵۳- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭20.5‬,‭s72J.‬,‭1391‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دانشکده های پزشکی ایران رتبه بندی آموزشی محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی ...
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آئین محمدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1382‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دانشکده هایی دندانپزشکی ایران :رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات ، محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1382a‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دانشکده هایی داروسازی ایران :رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات ، محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1382b‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رشته مامایی درایران : رتبه بندی آموزشی به همراه قسمت دوم از بانک اطلاعات دانشکده های پرستاری و مامایی کشور،محصول طرح تدوین راه کار...
محمدی ، آیین ،۱۳۴۹- ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1383‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رشته های مدیریت و اطلاع رسانی در ایران رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزشی علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1384‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رشته پرستاری در ایران :رتبه بندی آموزشی به همراه قسمت اول از بانک اطلاعات دانشکده های پرستاری و مامایی کشور، محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ،۱۳۴۹- ؛  تهران : آیین محمدی   ، ،۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1383a‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رشته های کاردانی بهداشت در ایران :رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات ، محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی ...
محمدی ، آیین ، ۱۳۴۹- ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1383c‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رشته های علوم توانبخشی در ایران رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزشی علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1384a‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی نامه
نفیسی ، علی اکبر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای داروهای تندرستی
خسروی موسوی همدانی ، احمدعلی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بانک اطلاعاتی مراکزمرتبط بابهداشت وپزشکی :آدرس ، تلفن ، نوع فعالیت بیمارستانهاوکلینیکهاو...
[تهران ] مفاهیم   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پزشکی
[تهران ] پیشبرد علم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭22‬,‭572S7IJ‬,‭1375‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بانک اطلاعات و رتبه بندی دانشکده های پزشکی ایران در مقطع پزشکی عمومی ۱۳۸۲ نوبت دوم
محمدی ، آیین ، ۱۳۴۹- ؛  تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . معاونت آموزشی و امور دانشجویی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭19‬,‭b796M7IJ‬,‭1383‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشکیل پرونده علمی
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی ؛  تهران مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک