مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ق‍راط،۳۷۷-۴۶۰ ق‌.م‌ - .آث‍ار م‍ش‍ک‍وک‌ و م‍ج‍ه‍ول‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ب‍ق‍راط،۳۷۷-۴۶۰ ق‌.م‌ - .ف‍ص‍ول‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌ ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ق‍راط
طول‍وزان‌ ی‍ون‍ان‍ی‌
ح‍رب‍ی‌، خ‍ال‍د اح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
دی‍س‍ق‍وری‍دس‌، پ‍دان‍ی‍وس‌
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌
س‍ع‍ی‍د، ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍د
ک‍لان‍ی‌ م‍ت‍طب‍ب‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ان‍ک‍ی‌، ل‍ی‍ز
دی‍وس‍ک‍وری‍دس‌
 
ناشر:
ن‍ه‍ض‍ه‌ م‍ص‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ پ‍رس‌ ب‍م‍ب‍ئ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
م‍رک‍ز اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ الاس‍لام‍ی‌
م‍طب‍وع‍ات‌ م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ب‍دم‍ش‍ق‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍دب‍ول‍ی‌
دپ‍ارت‍م‍ان‌ ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ پ‍اری‍س‌
ب‍ی‌ ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ اس‍ت‍اد ع‍ال‍ی‍ش‍ان‌ م‍ش‍ه‍دی‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ خ‍ل‍ف‌
ال‍م‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ اس‍ت‍اد ال‍م‍اه‍ر ع‍ال‍ی‍ش‍ان‌ م‍ش‍ه‍دی‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ خ‍ل‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
جوامع السکندرانیین ، مجموعه ای از تالیفات جالینوس ، مشتمل بر
جالینوس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منافع الاعضاء
جالینوس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح فصول بقراط
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرح فصول بقراط
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  اسکندریه نهضه مصر   ، ۲۰۰۸=۱۴۲۹=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شرح فصول
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  تهران کارخانه استاد الماهر عالیشان مشهدی محمد تقی خلف   ، ۱۳۱۰ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شرح الفصول
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  تهران کارخانه استاد عالیشان مشهدی محمد تقی خلف   ، ۱۳۱۰ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شرح فصول بقراط
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  مشهد کتابخانه آستان قدس رضوی   ، ۱۰۹۲ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شرح فصول بقراطیه
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  قم مرکز احیاء التراث الاسلامی   ، ۱۴۷۰ق .=۱۳۷۸ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فصول
بقراط ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شرح فارسی فصول بقراط
بقراط ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شرح الفصول للبقراط
کلانی متطبب ، احمد بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حشایش
دیوسکوریدس ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هشت کتاب طبی از جالینوس
جالینوس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دور الحضاره الاسلامیه فی حفظ تراث الحضاره الیونانیه ( ۲ )جالینوس ...
حربی ، خالد احمدحسین علی ؛  بی جا المکتب الجامعی الحدیث   ، ۲۰۱۱م =۱۴۳۲ ه =۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
التداوی بالاعشاب فی مصرالقدیمه
مانکی ، لیز ؛  قاهره مکتبه مدبولی   ، ۲۰۰۸م =۱۴۲۹ ه =۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب طب سنتی و پزشکی نوین غربی درگیری یا همزیستی =nretseW nredoM cibarA-ocerG lanoidarT...
سعید، حکیم محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ملخص فصول بقراطی
جالینوس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار جالینوس
جالینوس ؛  پاریس دپارتمان نسخ خطی کتابخانه ملی پاریس   ، ۱۹۷۷م .= ۱۳۵۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اسرارالاطباء یامجربات ایلات چغتانی
طولوزان یونانی ؛  بمبئی مطبع نامی پرس بمبئی   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه کتاب الحشایش و الادویه
دیسقوریدس ، پدانیوس ؛  دمشق مطبوعات مجمع اللغه العربیه بدمشق   ، ۱۹۶۵م =۱۳۸۵ ق =۱۳۴۳ ش
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4