مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- اص‍طلاح‌ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍وم‍ن‍ص‍ور ق‍م‍ری‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ن‍وح‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات طب سنتی ایران
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات الطبیه
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
التنویر
ابومنصور قمری ، حسن بن نوح ؛  تهران ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک