مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ور ال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ -- م‍ص‍ارف‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
دارون‍ام‍ه‌ ه‍ا - ه‍ن‍د
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ور ال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا -- درم‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، رس‍ول‌
پ‍ولاک‌، ج‍اک‍وب‌ ادوارد
ع‍ب‍ادی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
دری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د رس‍ول‌
ه‍روی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ن‍ی‍اک‍ان‌
ال‍م‍ع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
Use of Traditional Medicines of primary Health care
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب قرابادین ملی طب سنتی =enicideM foyralumroF lanoitaN
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بحر الجواهر فی الطب
هروی ، محمد بن یوسف ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
۳۶۵روز با غذاهای گیاهی ایرانی
حیدری ، رسول ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مزاج خود را بشناسیم
دریایی ، محمد رسول ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رساله خواص اشیا
تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زبده الحکمه
پولاک ، جاکوب ادوارد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درمان ساده ی بیماری های شایع
تهران المعی   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
داروهای آبدست طبیب در مکتب ایرنی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
المغنی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک