مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
ادوی‍ه‌ ه‍ا -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۰
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا -- درم‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ان‍ص‍اری‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،
ان‍ص‍اری‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ف‍رش‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ش‍ل‍ی‍م‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌
خ‍وی‍ی‌ الاص‍ل‌ و ت‍ب‍ری‍زی‌ ال‍م‍وطن‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ص‍ب‍ور
ع‍ب‍ادی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ه‍روی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
ک‍رم‍ان‍ش‍ه‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ پ‍ی‍ر م‍ح‍م‍د
ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍س‍ن‍ی‌ ش‍ف‍ائ‍ی‌، م‍ظف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
غ‍اف‍ق‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،
ن‍ج‍ی‍ب‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ن‍ف‍ی‍س‌ ب‍ن‌ ع‍وض‌، ۸۴۱ ه‌.ق‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
اب‍ن‌ ج‍زل‍ه‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ن‍ول‌ ک‍ش‍ور
م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ م‍درس‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
ن‍ی‍اک‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ داروی‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ رازی‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
ب‍ی‌ ن‍ا
دارال‍خ‍لاف‍ه‌ ن‍اص‍ری‍ه‌ ال‍ب‍اه‍ره‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دارال‍خ‍لاف‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تقویم الابدان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کوفت
کرمانشهانی ، محمد بن پیر محمد ؛  تهران دارالخلافه ناصریه الباهره   ، ۱۲۹۷ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اختیارات بدیعی
انصاری شیرازی ، علی بن حسین ، ؛  تهران شرکت دارویی پخش رازی   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رساله فی الطب
بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الادویه مفرده
غافقی ، احمدبن محمد، ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه فارسی کتاب شرح الاسباب والعلامات
نفیس بن عوض ، ۸۴۱ ه .ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
داروهای آبدست طبیب در مکتب طب ایرانی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه شفایی
حسنی شفائی ، مظفر بن محمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ادویه و نسخه جات
شلیمر، یوهان ال ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طبی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول ترکیب الادویه
نجیب سمرقندی ، محمد بن علی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اختیارات بدیعی
انصاری شیرازی ، علی بن حسین ؛  کانپور هند نول کشور   ، ۱۲۹۶ق . =۱۸۷۹ م .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دفع المضار الکلیه
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجمع الحکمتین و جامع الطبین
خویی الاصل و تبریزی الموطن ، محمدبن عبدالصبور ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجمع الحکمتین و جامع الطبین
خویی الاصل و تبریزی الموطن ، محمدبن عبدالصبور ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بحر الجواهر
هروی ، محمد بن یوسف ؛  ۱۲۴۶ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اختیارات بدیعی
انصاری شیرازی ، علی بن حسین ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رساله خواص الاشیاء
تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مطلع الطب ناصری
تفرشی ، ابوالحسن ؛  طهران دارالخلافه   ، ۱۲۹۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭55‬,‭m421T.‬,‭1299‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الادویه ناصری
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  طهران مطبعه علمیه مدرسه دارالفنون   ، ۱۳۰۹ق . = ۱۲۷۰ ش . = ۱۸۹۲ م .
شماره راهنما: ‭WB‬,‭55‬,‭m984F.‬,‭1270‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2