مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ف‍ت‍واه‍ا
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌
ن‍ص‍ر -، خ‍س‍رو
پ‍ژوه‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ . -م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ . -ب‍رن‍ام‍ه‌ ق‍ل‍ب‌ س‍ال‍م‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍لام‍ت‍ی‌
ف‍ن‍ون‌ و روش‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ع‍زی‍زی‌ -، ف‍ری‍دون‌ -، ۱۳۲۱ -- - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ --ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ه‍ر، راب‍رت‌، ۱۹۵۰ - م‌
ج‍م‍ال‍ی‌ م‍ه‍م‍وئ‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۳-
ص‍راف‌ زادگ‍ان‌، ن‍ض‍ال‌
م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌،۱۳۴۹-
ص‍ائ‍ب‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌،- ۱۳۴۹
ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۳۴-
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶-
م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۰۸
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،- ۱۳۱۸
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ش‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
ق‍م‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ص‍اری‍ان‌
ی‍ون‍ی‍س‍ف‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و ام‍ور دان‍ش‍گ‍اه‌
آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌
م‍ی‍رم‍اه‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ان‍ص‍اری‍ان‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
: آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌
ح‍ی‍ان‌، اب‍اص‍ال‍ح‌
آئ‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
آئ‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌: ری‍ت‍ا م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌: رام‍ی‍ن‌ م‍ت‍رج‍م‍ی‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی
قم انصاریان تهران ، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، روابط عمومی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭162‬,‭296M.‬,‭1385‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر کلیات طب سنتی ایران
ناصری ، محسن ،۱۳۳۴- ؛  تهران موسسه نشر شهر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭55‬,‭742n71J.‬,‭1387‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای انگلی در ایران :بیماریهای تک یاخته ای
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه راهبردی و اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سنجش اثر پژوهش در علوم پزشکی :الگوها و روش ها
جمالی مهموئی ، حمیدرضا، ۱۳۵۳- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭20.5‬,‭s72J.‬,‭1391‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات بمناسبت بزرگداشت استاد دکتر فریدون عزیزی دانشمند برگزیده سال ۱۳۹۰
تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭7‬,‭332M.‬,‭1391‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران
محقق ، مهدی ،۱۳۰۸ ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭50‬,‭m796M.‬,‭1374‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سلامت در جمهوری اسلامی ایران ( :بهداشت ، درمان و دارو، آموزش ، پژوهش و امور فرهنگی )
تهران یونیسف   ، :۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭395‬,‭951S.‬,‭1377‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی در آئینه اجتهاد :استفتائات پزشکی از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی
خامنه ای ، علی ، رهبر جمهوری اسلامی ایران ،- ۱۳۱۸ ؛  قم . موسسه انصاریان   ، : -۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم آزمایشگاهی بالینی
هر، رابرت ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭25‬,‭m692H.‬,‭1382‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر دوم :)ارج نامه استادان دکتر خسرو نصر و دکتر اصغر رستگار
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مستندات علمی و اجرایی ادغام آموزش پزشکی و نظام ارائه خدمات
تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت آموزشی و امور دانشگاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭821t71J.‬,‭1381‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طرح ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی در ایران پایلوت در اصفهان ، نجف آباد و اراک
صراف زادگان ، نضال ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ، ، معاونت تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دانشکده های پزشکی ایران رتبه بندی آموزشی محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی ...
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آئین محمدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1382‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دانشکده هایی دندانپزشکی ایران :رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات ، محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1382a‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دانشکده هایی داروسازی ایران :رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات ، محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1382b‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رشته مامایی درایران : رتبه بندی آموزشی به همراه قسمت دوم از بانک اطلاعات دانشکده های پرستاری و مامایی کشور،محصول طرح تدوین راه کار...
محمدی ، آیین ،۱۳۴۹- ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1383‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رشته علوم تغذیه :رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات ، محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی ...
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آئین محمدی : ریتا مجتهدزاده : رامین مترجمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1383b‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رشته های مدیریت و اطلاع رسانی در ایران رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزشی علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1384‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رشته پرستاری در ایران :رتبه بندی آموزشی به همراه قسمت اول از بانک اطلاعات دانشکده های پرستاری و مامایی کشور، محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ،۱۳۴۹- ؛  تهران : آیین محمدی   ، ،۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1383a‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9