مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ دوره‌ اس‍لام‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- زن‍دگ‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ج‍ل‍ج‍ل‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ب‍ن‌ ح‍س‍ان‌
اب‍ن‌ زه‍ر، زه‍ر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌
ق‍ل‍ی‍وب‍ی‌ ، اح‍م‍د اب‍ن‌ اح‍م‍د
م‍راد، ب‍رک‍ات‌ م‍ح‍م‍د
س‍ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د
ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍ن‌ ج‍ل‍ج‍ل‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ان‌
س‍زگ‍ی‍ن‌، ف‍واد س‍زگ‍ی‍ن‌
خ‍طاب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍رب‍ی‌
ان‍در، س‍ه‍ی‍ل‌
س‍ردار پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍اچ‌
س‍ام‍ی‌، س‍م‍اح‌
دم‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌
ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ک‌، اح‍م‍د
اب‍ن‌ اب‍ی‌ اص‍ی‍ب‍ع‍ه‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
م‍طب‍ع‍ه‌ ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍س‍اس‌ ت‍وری‌
م‍طب‍ع‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌)
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
Istanbull University Tarihi Enstitusu
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍ث‍ن‍ی‌
م‍ی‍رم‍اه‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دارال‍ع‍ال‍م‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الطب الاسلامی =imalsi-la bbit-la
سعید، محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طبقات الاطبا و الحکماء و هو تاریخ للحکماء قبل ظهور الاسلام و بعده
ابن جلجل ، سلیمان بن حسان ؛  بغداد مکتبه المثنی   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مطرح الانظارفی تراحم الاطباء...
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  تبریز مطبع حسینی (انتشارات حسینی )   ، ۱۳۳۴ق ؟
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
Hattat Seyn Hamdullah ve Fatih icin istinshah ettigiiki muhim tibbi eser
اندر، سهیل ؛  استانبول Istanbull University Tarihi Enstitusu   ، 3195م .=۱۳۳۲ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
المنهج التجریبی عندابن سینا
مراد، برکات محمد ؛  قاهره دارالعالم العربی   ، ۲۰۰۹م =۱۴۳۰ ه =۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الطب و الصیدله له عندالعلماء العرب (رساله دکترا)
سامی ، سماح ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تذکره فی الطب و الحکمه در هامش کتاب الرحمه فی الطب و الحکمه
قلیوبی ، احمد ابن احمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کمال الدین محمد بن موسی دمیری و کتابه حیاه الحیوان
دمیری ، محمد بن موسی ؛  فرانکفورت معهد تاریخ تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م =۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ابوالعلا بن زهر ( متوفی ۵۲۵ ق ).و ابنه ابو مروان بن زهر( متوفی ۵۵۷ ق ).
ابن زهر، زهر بن عبدالملک ؛  فرانکفورت معهد تاریخ تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۶م .=۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نصوص و دراسات حول جالینوس عند العرب
سزگین ، فواد سزگین ؛  فرانکفورت معهد تاریخ تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۶م .=۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طبقات الاطبا و الحکما
ابن جلجل ، سلیمان بن حسان ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۶م .=۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عیون الانباء فی طبقات الاطباء
ابن ابی اصیبعه ، احمد بن قاسم ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
الطب و الاطبا فی الاندلس الاسلامیه
خطابی ، محمد عربی ؛  بیروت ۱۹۹۲م .=۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معجم الاطباء من سنه ۶۵۰ ه الی یومنا هذا
عیسی بک ، احمد ؛  مصر مطبعه فتح الله الساس توری   ، ۱۹۴۲م . = ۱۳۶۱ ق . =۱۳۲۱ ش
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حکایت سیمرغ و نفت ( ۱)
سردار پور، محمدرضاچ ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک