مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ان‌ -- زن‍دگ‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ان‌ - زن‍دگ‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- زن‍دگ‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اح‍م‍دی‍ان‌ ع‍طاری‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ک‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍طب‍ع‍ه‌ ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍س‍اس‌ ت‍وری‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ن‍ج‍ف‌
[دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ال‍ب‍رز]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ادباء الاطباء
خلیلی ، محمد ؛  مطبعه الغری نجف   ، ۱۹۴۶م =۱۳۶۵ ق =۱۳۲۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مطرح الانظار: فی تراجم اطباءالاعصار و فلاسفه الامصار
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معجم الاطباء من سنه ۶۵۰ ه الی یومنا هذا
عیسی بک ، احمد ؛  مصر مطبعه فتح الله الساس توری   ، ۱۹۴۲م . = ۱۳۶۱ ق . =۱۳۲۱ ش
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نکاهی به مکتب اخلاقی استاد حسن فرسام
احمدیان عطاری ، محمد مهدی ؛  [البرز] [دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز]   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک