مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رازداری‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ا -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا،۳۱۳-۲۵۱ ق‌ - .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ - زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ن‍ص‍ر -، خ‍س‍رو
ص‍ف‍وی‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌، ۱۲۹- ۱۹۹ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- اش‍ت‍غ‍ال‌ -- آم‍ار
پ‍زش‍ک‍ان‌ - زن‍دگ‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ - زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ج‍ل‍ج‍ل‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ب‍ن‌ ح‍س‍ان‌
اس‍ک‍ن‍در، ال‍ف‌.ز.
ان‍طاک‍ی‌، داوود ب‍ن‌ ع‍م‍ر
س‍ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د
ع‍ام‍ر، ه‍ن‍اء ف‍وزی‌
ال‍م‍ازن‍ی‌، اس‍لام‌ ب‍ن‌ ص‍ب‍ح‍ی‌
ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ان‍در، س‍ه‍ی‍ل‌
ال‍گ‍ود، س‍ی‍ری‍ل‌
ق‍طای‍ه‌، س‍ل‍م‍ان‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ک‌،اح‍م‍د
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶-
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌،
ال‍س‍ع‍ی‍د، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رزاق‌ م‍س‍ع‍ود
ق‍وص‍ون‍ی‌، م‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌،
ال‍خ‍طی‍ب‌، ح‍ن‍ی‍ف‍ه‌
ف‍رزدی‌، ف‍ران‍ک‌،۱۳۴۴-
 
ناشر:
الاه‍ل‍ی‍ه‌
داری‍اف‍ا ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
م‍طب‍ع‍ه‌ دارال‍ک‍ت‍ب‌
م‍طب‍ع‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌)
دارال‍ف‍ک‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ن‍اوری‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ زی‍س‍ت‍ی‌ اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
Istanbull University Tarihi Enstitusu
دارال‍ع‍راب‌، دارال‍ن‍ور
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍ث‍ن‍ی‌
م‍ی‍رم‍اه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ع‍ه‍د اال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ن‍ج‍ف‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و ام‍ور دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دارس‍ع‍اد ال‍ص‍ب‍اح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
هم نشست :محرمانگی در درمان ناباروری ،حق بر شناختن پدر و مادر بیولوژیک ، انتخاب جنسیت
نشست دوستانه متخصصین ناباروری کشور، ( دومین ، : آبان ۱۳۸۶ ، : تهران ) ؛  تهران پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی ابن سینا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WX‬,‭173‬,‭722H.‬,‭1386‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه گزارش و نتایج مطالعات روند بررسی وضعیت اشتغال پزشکان و پیراپزشکان طی سال های ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۲
تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الگوی برآورد پزشک و داروساز عمومی مورد نیاز کشور جمهوری اسلامی ایران
فرزدی ، فرانک ،۱۳۴۴- ؛  تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت آموزشی و امور دانشجویی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭21‬,‭742f71J.‬,‭1389‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر دوم :)ارج نامه استادان دکتر خسرو نصر و دکتر اصغر رستگار
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جایگاه علمی وآراء پزشکی این رضوان
قطایه ، سلمان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معجم الاطباء
عیسی بک ،احمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الطب الاسلامی =imalsi-la bbit-la
سعید، محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
من روائع الطب الاسلامی
السعید، عبدالله عبدالرزاق مسعود ؛  اردن داریافا العلمیه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۷م =۱۴۲۸ ه =۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الطب و الاطباء المسلمین :موسوعه للطب فی عصر ازدهار...
المازنی ، اسلام بن صبحی ؛  دمشق ، سوریه دارالعراب ، دارالنور   ، ۲۰۱۰م =۱۴۳۲ ه =۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طب دردوره صفویه
الگود، سیریل ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الطب عندالعرب
الخطیب ، حنیفه ؛  بیروت الاهلیه   ، ۱۹۸۸م =۱۴۰۹ ه =۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طبقات الاطبا و الحکماء و هو تاریخ للحکماء قبل ظهور الاسلام و بعده
ابن جلجل ، سلیمان بن حسان ؛  بغداد مکتبه المثنی   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تذکره اولی الالباب و الجامع للعجب العجاب النزهه البهجه فی ...
انطاکی ، داوود بن عمر ؛  فرانکفورت معهد االعلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۷م =۱۴۱۷ه =۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جالینوس فی فرق الطب للمتعلمین : نقل ابی زیدحنین بن اسحق العبادی المتطبب
جالینوس ، ؛  مصر مطبعه دارالکتب   ، ۱۹۷۷م =۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مناهج الاطباء العرب
عامر، هناء فوزی ؛  کویت ، قاهره دارسعاد الصباح   ، ۱۹۹۲م =۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مطرح الانظارفی تراحم الاطباء...
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  تبریز مطبع حسینی (انتشارات حسینی )   ، ۱۳۳۴ق ؟
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ادباء الاطباء
خلیلی ، محمد ؛  مطبعه الغری نجف   ، ۱۹۴۶م =۱۳۶۵ ق =۱۳۲۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
Hattat Seyn Hamdullah ve Fatih icin istinshah ettigiiki muhim tibbi eser
اندر، سهیل ؛  استانبول Istanbull University Tarihi Enstitusu   ، 3195م .=۱۳۳۲ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
الرازی و محنه الطبیب
اسکندر، الف .ز. ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قاموس الاطباء وناموس الاطباء
قوصونی ، مدین بن عبدالرحمن ، ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۳۹۹ق =۱۳۵۷ ش
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7