مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍وپ‍ر، دی‍وی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ای‍ران‌ - ن‍ام‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ن‍ام‌ ه‍ا - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ه‍وپ‍ر، دی‍وی‍د
ه‍وی‍ر، دی‍وی‍د،
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طا ل‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
Useful Plants and Drugs of Iran and Iraq
هوپر، دیوید ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
useful plants and drug ...
هویر، دیوید، ؛  تهران موسسه مطا لعات تاریخ پزشکی و طب اسلامی و مکمل   ، ۱۹۹۳م =۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک