مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ه‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ع‍ن‍اص‍ر م‍وج‍ود در ب‍دن‌
م‍زاج‌ - ان‍واع‌
ن‍ق‍رس‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍وس‍ت‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۷۰- ۴۲۸ ق‌ .ال‍ق‍ان‍ون‌ ف‍ی‌ ال‍طب‌ -- ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
ادوی‍ه‌ ه‍ا - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌،۱۹۹-۱۲۹ م‌ - .م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ه‍ن‍د
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍رش‍ی‍ش‌ روف‍س‌، ک‍وئ‍ی‍ن‍ت‍س‌
ان‍ص‍اری‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍س‍طا ب‍ن‌ ل‍وق‍ا
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌،
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ذک‍ری‍ا
ش‍ف‍اءال‍دول‍ه‌، اف‍ض‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اک‍ب‍رع‍ل‍ی‌
ه‍روی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
اف‍ن‍دی‌ م‍ح‍م‍ود، ح‍س‍ن‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
ن‍ف‍ی‍س‌ ب‍ن‌ ع‍وض‌
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌
ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، ق‍رن‌۱۲ ق‌
ام‍رده‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
ش‍اه‌ ارزان‍ی‌، م‍ح‍م‍د اک‍ب‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‌ ک‍ش‍ور
ن‍ول‌ ک‍ش‍ور
م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ غ‍لام‌ وم‍ن‍ش‍ی‌ ک‍ری‍م‌
م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‍ک‍ش‍ور
م‍طب‍ع‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‌ دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ال‍ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ گ‍رام‍ی‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‌ ک‍ش‍ور
دار ال‍ح‍ک‍وم‍ه‌ ب‍م‍ب‍ئ‍ی‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا آک‍ادم‍ی‌
م‍طب‍ع‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‌ دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ال‍ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌
ب‍م‍طب‍ه‍ع‌ ال‍م‍دارس‌ ال‍م‍ل‍ک‍ی‍ه‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا اک‍ادم‍ی‌
م‍ج‍ل‍س‌ دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ال‍ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍و ک‍ل‌ ک‍ش‍ورل‍ک‍ه‍ن‍و
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
الموجزبعلم طب
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، ؛  لکهنو، هند مطبع منشی نولکشور   ، ۱۲۹۸ق =۱۲۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین جلالی
امردهی ، جلال الدین ؛  هند مطبع نامی منشی نول کشور   ، ۱۸۹۷م =۱۲۶۹ ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الفوائد الطبیه فی الامراض الجلدیه
افندی محمود، حسن ؛  هند بمطبهع المدارس الملکیه   ، ۱۸۶۹م .=۱۲۹۱ ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامع شفائیه و افادات کامرنیه
شفاءالدوله ، افضل علی بن اکبرعلی ؛  هند. لکهنو مطبع نامی منشی نو کل کشورلکهنو   ، ۱۹۰۸م =۱۳۲۶ ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین کبیر
عقیلی علوی شیرازی ، محمدحسین بن محمدهادی ، قرن ۱۲ ق ؛  هند مطبع منشی غلام ومنشی کریم   ، ۱۲۰۹ه =۱۱۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب فی المزاج جالینوس
جالینوس ؛  هند ابن سینا آکادمی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عین الحیوه
هروی ، محمد بن یوسف ؛  هند ابن سینا آکادمی   ، ۲۰۰۷م .=۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رساله فی اوجاع النقرس
قسطا بن لوقا ؛  هند ابن سینا اکادمی   ، ۲۰۰۷م .=۱۴۲۸ ق .=۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رساله فی النبیذ
کرشیش روفس ، کوئینتس ؛  هند، علی گر ابن سینا اکادمی   ، ۲۰۰۷م .=۱۴۲۸ ق .=۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب النبض الصغیر
جالینوس ؛  هند ابن سینا آکادمی   ، ۲۰۰۷م .=۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب فی فرق الطب
جالینوس ؛  هند ابن سینا اکادمی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب فی العناصر جالینوس
جالینوس ؛  هند ابن سینا آکادمی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
میزان الطب
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  [ هند] مطبع منشی نول کشور   ، ۱۹۱۰م .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
میزان الطب
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  هند دار الحکومه بمبئی   ، ۱۲۶۶ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شرح الاسباب و العلامات
نفیس بن عوض ؛  لکهنو، هند مطبع نامی گرامی منشی نول کشور   ، ۱۳۲۴ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الحاوی فی الطب
رازی ، محمد بن زکریا ؛  حیدر آباد هند مجلس دایره المعارف العثمانیه   ، ۱۹۶۴م .=۱۳۸۴ ق .=۱۳۴۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مخزن الادویه
عقیلی علوی شیرازی ، محمدحسین بن محمدهادی ؛  هند ۱۲۷۳ق .=۱۳۰۰ ی .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
الحاوی فی الطب
رازی ، محمد بن ذکریا ؛  حیدر آباد هند مطبعه مجلس دائره المعارف العثمانیه   ، ۱۹۵۷م . =۱۳۳۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اختیارات بدیعی
انصاری شیرازی ، علی بن حسین ؛  کانپور هند نول کشور   ، ۱۲۹۶ق . =۱۸۷۹ م .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الحاوی فی الطب
رازی ، محمد بن زکریا ؛  حیدر آباد دکن هند مطبعه مجلس دایره المعارف العثمانیه   ، ۱۹۵۷م .=۱۳۳۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2