مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ی‍اک‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ -- م‍ص‍ارف‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌
آک‍ن‍ه‌ -- درم‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
ع‍ب‍ادی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۳۲ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ق‍ادری‌، ب‍رزو
ع‍ب‍ادی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ن‍ی‍اک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
داروهای آبدست طبیب در مکتب طب ایرانی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات مکتب ایرانی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات طب ایرانی
قادری ، برزو ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تجربه های بالینی طب ایرانی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
داروهای آبدست طبیب در مکتب ایرنی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی طب سنتی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جوش غرور جوانی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک