مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- ای‍ران‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
پ‍اک‍زاد، م‍ه‍دی‌
درداری‌، ن‍وروز، ۱۳۱۸-
ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر
م‍وزه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نوآوری از طریق راه نقشه فناوری
درداری ، نوروز، ۱۳۱۸- ؛  تهران موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منطقه ی ویژه ی علم و فناوری
نبی پور، ایرج ؛  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظام نوآوری منطقه ای : مفاهیم و مدل های ارزیابی
پاکزاد، مهدی ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک