مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ه‍ض‍ه‌ م‍ص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
غ‍ذای‌ ک‍ام‍ل‌
ان‍دام‌ ه‍ا - ت‍ش‍ری‍ح‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌ ،۶۸۷-۶۰۷ ق‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
ال‍رئ‍ی‍س‌، م‍ح‍م‍د ض‍ی‍اء ال‍دی‍ن‌
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
 
ناشر:
ن‍ه‍ض‍ه‌ م‍ص‍ر
ن‍ه‍ض‍ه‌ م‍ص‍ر ب‍ال‍ف‍ج‍ال‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح فصول بقراط
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  اسکندریه نهضه مصر   ، ۲۰۰۸=۱۴۲۹=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
المختار من الاغذیه
ابن نفیس ، علی بن نفیس ابی الحزم ؛  قاهره ، جیزه ، اسکندریه ، منصوره نهضه مصر   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعاده اکتشاف ابن النفیس
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  جیزه ، قاهره ، اسکندریه ، منصوره نهضه مصر   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رساله الاعضاء
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  قاهره ، اسکندریه ، منصوره ، جیزه نهضه مصر   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ لشرق العربی و الخلافه العثمانیه ۱۹۲۴-۱۷۷۴
الرئیس ، محمد ضیاء الدین ؛  لبنان نهضه مصر بالفجاله   ، ۱۹۵۰م .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک