مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍خ‍ع‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍وم‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا -- درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ن‍خ‍ع‍ی‌، آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍وم‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍خ‍ع‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍وم‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تذکره العلاج
نخعی آشتیانی ، محمد مومن بن محمد حسین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تذکره العلاج
نخعی آشتیانی ، محمد مومن بن محمد حسین ؛  تهران کتابخانه مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تذکره العلاج و رساله خواض بیخ چینی
نخعی ، آشتیانی ، محمد بن مومن بن محمد حسین ؛  تهران علوم پزشکی ایران ، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تذکره العلاج
نخعی آشتیانی ، محمد مومن بن محمد حسین ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک