مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ج‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ج‍وم‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۳-۵۹۷ ق‌.ب‍ی‍س‍ت‌ ب‍اب‌ در م‍ع‍رف‍ت‌ اس‍طرلاب‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ج‍وم‌ - ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌
ن‍ج‍وم‌ اع‍راب‌ -- ق‍رن‌۵ ق‌.
ن‍ج‍وم‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍ج‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍ج‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍ج‍وم‌ اس‍لام‍ی‌
اخ‍ت‍رگ‍وی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍ج‍وم‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،۴۴۰-۳۶۲ ق‌
ن‍ج‍وم‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍د
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍رج‍ال‌
ق‍طان‌ م‍روزی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
زخ‍م‍ی‌ ه‍ن‍دی‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
اب‍ن‌ ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌
ن‍ظی‍ف‌ ب‍ک‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ق‍ادری‌، ع‍ب‍ده‌
اب‍ن‌ ق‍ی‍ت‍ب‍ه‌ ، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌
ش‍ه‍م‍ردان‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ال‍خ‍ی‍ر
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ :س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وزه‌ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ م‍دی‍ری‍ه‌ اح‍ی‍اء و ن‍ش‍ر ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌ :ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ :ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‌
س‍ف‍س‍ر ارده‍ال‌
ب‍ن‍ی‍اد دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌ ف‍ارس‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الانواء =AWNA- LUBATIK
ابن قیتبه ، عبدالله بن مسلم ؛  فرانکفورت معهد تاریخ علوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۲ ق .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه همگانی نجوم
تهران بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حدائق النجوم
زخمی هندی ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات :سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روضة المنجمین
شهمردان بن ابی الخیر ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیست باب در معرفت اسطرلاب : شرح بیست باب خواجه نصیر الدین طوسی
بیرجندی ، عبدالعلی بن محد ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الانواء
ابن قتیبه ، عبدالله بن مسلم ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۲ ق .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
صنعه آلات الرصد
بیرجندی ، عبدالعلی بن محمد ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی :کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی :کتابخانه و موزه ملی ملک   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
موسسه علم الفلک العربی
قادری ، عبده ؛  دمشق وزاره الثقافه مدیریه احیاء و نشر التراث العربی   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق .=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الحسن بن الهیثمه بحوثه و کشوفه البصریه
نظیف بک ، مصطفی ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۲ ق .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
التفهیم لاوایل صناعه التنجیم
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران سفسر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
غرایب الفنون و ملح العیون
تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گیهان شناخت
قطان مروزی ، حسن بن علی ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
الانواء
ابن قتیبه ، عبدالله بن مسلم ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
الحسن بن الهیثم
نظیف بک ، مصطفی ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
البارع فی النجوم
شیبانی ، علی بن ابی الرجال ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رساله فی علم زایرجه
ابن عربی ، محمد بن علی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه در نجوم شامل سلم السماء از غیاث الدین جمشید کاشانی و چند رساله دیگر نجومی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه در نجوم شامل فی کشف عوار المنجمین از سموئل یحیی مغربی و چند کتاب دیگر
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه در نجوم از جمله شامل فی المخروطات نوشته ابلونیوس و چند رساله دیگر
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه در نجوم از جمله شامل کتاب قبطره فی علم الهیئه نوشته فرقی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2