مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ج‍م‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍اری‍خ‌ طب‌
زک‍ری‍ای‌ رازی‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا،۳۱۲-۲۵۱ ق‌ - .ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ا
رازی‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
آب‍ل‍ه‌ - درم‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
آب‍ل‍ه‌ -- درم‍ان‌
درم‍ان‌
ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ پ‍زش‍ک‍ان‌
س‍رخ‍ک‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ن‍ج‍م‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
ح‍ک‍ی‍م‌ م‍وم‍ن‌، م‍ح‍م‍د م‍وم‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د زم‍ان‌
اب‍ن‌ اب‍ی‌ اص‍ی‍ب‍ع‍ه‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌: چ‍وگ‍ان‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ م‍ص‍طف‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کتاب الجدری و الحصبه ( آبله و سرخک )
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه عیون الانبا فی طبقات الاطبا با تعلیقات و شروح و حواشی و اصطلاحات طبی و فهارس
ابن ابی اصیبعه ، احمد بن قاسم ؛  تهران چاپخانه سازمان چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه قصص و حکایات المرضی با حواشی و ملحقات
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مولفات و مصنفات ابوبکر محمدبن زکریای رازی حکیم و طبیب بزرگ ایرانی
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب در ایران پس از اسلام
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه قصص و حکایات المرضی
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران دانشگاه تهران : چوگان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب در ایران
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحفه حکیم مومن یا تحفه المومنین
حکیم مومن ، محمد مومن بن محمد زمان ؛  تهران ؟ کتابفروشی مصطفوی   ، ۱۳۷۸ق .=۱۳۳۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
ویژگیهای طبی رازی ، پزشک بزرگ ایرانی
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
شاهکارهای اطباء مسلمان
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
آبله و سرخک از نظر رازی و مقایسه آن با موازین طب امروز
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
نخستین پزشکی آموختگان ایرانی در سویس
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
نظری به تاریخ طب ایران .
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
نظری به تاریخ طب ایران
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
نظری به تاریخ طب ایران :ابوبکر محمدبن زکریای رازی
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
از یادداشتهای یک استاد
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
نکاتی چند درباره عقاید پزشکی و طب ابن سینا
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
رازی اولین طبیبی که در عالم طب تاریخچه و شرح حال بیمار را نوشته است
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
ابن سینا وسعت نظر علمی بوعلی درباره خواص گیاهان دارویی
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کتاب الجدری و الحصبه ( آبله و سرخک )
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2