مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۶ ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍گ‍ف‍ت‍ی‌ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍زاج‌ ه‍ا -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۶ ق‌
ش‍گ‍ف‍ت‍ی‌ ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ق‍زوی‍ن‍ی‌ ، زک‍ری‍ا ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
طوس‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات
قزوینی ، زکریا بن محمد ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی : کتابخانه مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات
طوسی ، محمد بن محمود ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الذخیره الخوارزمشاهیه
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک