مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍اظم‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروه‍ا -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ل‍غ‍م‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا -- درم‍ان‌
خ‍ل‍ط دم‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ر ب‍ی‍گ‍ی‌، ل‍ی‍لا
رام‍پ‍وری‌ چ‍ش‍ت‍ی‌، ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍د اع‍ظم‌ خ‍ان‌ ن‍اظم‌ ج‍ه‍ان‌
م‍ی‍ن‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
م‍ل‍ک‌ الاطب‍ا رش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ن‍اظم‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
م‍ی‍راب‌ زاده‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ه‍ران‌
م‍وح‍د، م‍ی‍ن‍ا
م‍رادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ام‍دار، ح‍س‍ن‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
س‍ل‍طان‍ی‌، ش‍اه‍ی‍ن‌
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌آور : آب‍ژ
ان‍دی‍ش‍ه‌آور :آب‍ژ
آب‍ژ
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ال‍م‍ع‍ی‌
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
طب وطببعت
ناظم ، اسماعیل ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانونچه فی الطب
چغمینی ، محمود بن محمد ؛  تهران آبژ   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حکایات اهل نظر
ناظم ، اسماعیل ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نیر اعظم ( در شناخت نبض و انواع آن )
رامپوری چشتی ، حکیم محمد اعظم خان ناظم جهان ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دارونامه طوبا: گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی
ناظم ، اسماعیل ؛  تهران المعی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دارونامه طوبا :گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی
ناظم ، اسماعیل ؛  تهران اندیشه آور :آبژ   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طبیعت در پزشکی ایرانی
ناظم ، اسماعیل ؛  تهران اندیشه آور : آبژ   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه الحکمه
عقیلی علوی شیرازی ، محمد حسین بن محمد هادی ؛  قم اسماعیلیان   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دارونامه فرآورده ها و داروهای سنتی ایران
[تهران ]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ابعاد نظری خلط سودا بر اساس طب سنتی ایران [ پایان نامه ]
موحد، مینا ؛  علوم پزشکی شهید بهشتی طب سنتی   ، ۱۳۹۰-۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مبانی خواب و بیداری در طب سنتی ایران [ پایان نامه ]
سلطانی ، شاهین ؛  شهید بهشتی طب سنتی   ، ۱۳۹۰-۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حفظ الصحه ناصری
ملک الاطبا رشتی ، محمدکاظم بن محمد ؛  تهران انتشارات طب سنتی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
متن و ترجمه کتاب قانونچه فی الطب
چغمینی ، محمود بن محمد ؛  تهران المعی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ابعاد نظری خلط دم بر اساس مبانی طب سنتی ایران [ پایان نامه ]
نامدار، حسن ؛  علوم پزشکی دانشگاه تهران طب سنتی   ، ۹۱-۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
اصلاح خواب وبیداری در سنین و مناطق جغرافیایی مختلف از دیدگاه طب سنتی ایران
سلطانی ، شاهین ؛  ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
امور طبیعه و ارکان در مکتب طب ایرانی
میراب زاده اردکانی ، مهران ؛  ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
بررسی اسباب و علائم بیماری پوستی کلف براساس منابع طب سنتی ایران ومقایسه آن با بیماری ملاسما
شیر بیگی ، لیلا ؛  ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
تبیین عوامل اختلال هضم غذا از دیدگاه طب سنتی ایرانی
مرادی ، حسین ؛  ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
تبیین و مقایسه تشخیص های افتراقی درد حاد پهلو
مینایی ، محمدباقر ؛  ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
توصیف داروهای مقوی قلب و نحوه عملکرد آنها از دیدگاه طب سنتی ایران
قربانی ، فریبا ؛  ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2