مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ی‍وه‌ ه‍ا -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
م‍ی‍وه‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ - ه‍ن‍د
ق‍رآن‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌
م‍ی‍وه‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ان‍گ‍ور - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ی‍وه‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ی‍وه‌ ه‍ا -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ان‍ار - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
م‍ی‍وه‌ ه‍ا -ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ا
م‍ی‍وه‌ ه‍ا -خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ی‍وه‌ ه‍ا -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍غ‍ذی‍ه‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
رزق‌، ه‍ی‍ام‌
ال‍دق‍ر، م‍ح‍م‍دن‍زار
ق‍ن‍ب‍س‌، اک‍رم‌ ج‍م‍ی‍ل‌
ده‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍دش‍ری‍ف‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
م‍ح‍م‍د س‍ی‍د، ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط
اب‍ن‌ رض‍وان‌ ، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ رض‍وان‌
ع‍ب‍دال‍ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍د، م‍ن‍ص‍ور
ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، م‍ح‍ی‍ی‌ ال‍دی‍ن‌
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ف‍ری‍د
ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ال‍س‍ق‍ا
اب‍راه‍ی‍م‌، م‍وس‍ی‌
اب‍ن‌ ه‍اش‍م‌، راش‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ی‍ر
ده‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍د ش‍ری‍ف‌ خ‍ان‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دار ال‍ی‍ق‍ی‍ن‌
ال‍ف‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دار ال‍وض‍اح‌، دار الاس‍راء
س‍ل‍طن‍ه‌ ع‍م‍ان‌، وزاره‌ ال‍ت‍راث‌ ال‍ق‍وم‍ی‌ و ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
درال‍م‍ع‍اج‍م‌، دارال‍ب‍ش‍ائ‍ر
ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍دب‍ول‍ی‌
درم‍طب‍ع‌ اف‍ض‍ل‌ ال‍م‍طاب‍ع‌ ب‍رق‍ی‌ پ‍ری‍س‌ پ‍ری‍ن‍س‍ل‌ ده‍ل‍ی‌
خ‍ی‍ام‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ری‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌
دار ال‍ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
العلاج بالعنب
ابراهیم ، موسی ؛  اردن دار الوضاح ، دار الاسراء   ، ۲۰۰۶=۱۴۲۷=۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا
رجحان ، محمد صادق ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الرمان
عید، محمد السقا ؛  مصر دار الیقین   ، ۲۰۱۱=۱۴۳۲=۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فاکهه ابن السبیل
ابن هاشم ، راشد بن عمیر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تالیف شریفی
دهلوی ، محمد شریف خان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
علاج الامراض فارسی
دهلوی ، محمدشریف ؛  دهلی درمطبع افضل المطابع برقی پریس پرینسل دهلی   ، ۹۲۱م =۱۳۴۰ ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الکفایه الطبیب یا کفایه فی الطب
ابن رضوان ، علی بن رضوان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فاکهه غذا ودواء فی میزان الطب و الشرع
الدقر، محمدنزار ؛  دمشق درالمعاجم ، دارالبشائر   ، ۲۰۰۷م =۱۴۲۸ ه =۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عالج نفسک بفاکهه القرآن الکریم ...
عبدالحمید، محیی الدین ؛  بیروت موسسه الکتب الثقافیه   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قاموس الطبیعه ، فاکهه حبوب خضار اعشاب
بیروت موسسه الریان   ، ۲۰۰۷م =۱۴۲۸ ه =۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
صحه وافره
حسنی ، محمد فرید ؛  قاهره مکتبه مدبولی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
التداوی و الشفاء بالفاکهه
عبدالحکیم محمد، منصور ؛  قاهره ، دمشق دارالکتاب العربی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
المنهاج فی الطب الطبیعی و علوم الاعشاب
قنبس ، اکرم جمیل ؛  بیروت عالم الکتب   ، ۲۰۰۶م .=۱۴۲۷ ق .=۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
استمتع بحیاتک مع وجبات و عصائر الحب و السعاده
محمد سید، عبدالباسط ؛  هرم ، جیزه الفا   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق .=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اسرار العلاج بالفاکهه و الخضار
رزق ، هیام ؛  بیروت دار القلم   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فاکهه ابن السبیل
ابن هاشم ، راشد بن عمیر ؛  عمان سلطنه عمان ، وزاره التراث القومی و الثقافه   ، ۱۹۸۱م .=۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مرکبات شاهیه
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرکبات شاهیة
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک