مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ی‍وه‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍ی‍وه‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ق‍رآن‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌
ان‍گ‍ور - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ی‍وه‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ی‍وه‌ ه‍ا -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
م‍رک‍ب‍ات‌ -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ی‍وه‌ ه‍ا -م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ان‍ار - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
م‍رک‍ب‍ات‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ی‍وه‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
م‍ح‍م‍د س‍ی‍د، ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
ع‍ب‍دال‍ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍د، م‍ن‍ص‍ور
ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، م‍ح‍ی‍ی‌ ال‍دی‍ن‌
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ف‍ری‍د
ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ال‍س‍ق‍ا
اب‍راه‍ی‍م‌، م‍وس‍ی‌
اب‍ن‌ ه‍اش‍م‌، راش‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ی‍ر
دری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د رس‍ول‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ رض‍وان‌،
دری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دار ال‍ی‍ق‍ی‍ن‌
ال‍ف‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دار ال‍وض‍اح‌، دار الاس‍راء
س‍ل‍طن‍ه‌ ع‍م‍ان‌، وزاره‌ ال‍ت‍راث‌ ال‍ق‍وم‍ی‌ و ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
ن‍ی‍ل‍وب‍رگ‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ وزراه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ والاع‍لام‌ - دارال‍رش‍ی‍د
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍دب‍ول‍ی‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
خ‍ی‍ام‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
العلاج بالعنب
ابراهیم ، موسی ؛  اردن دار الوضاح ، دار الاسراء   ، ۲۰۰۶=۱۴۲۷=۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا
رجحان ، محمد صادق ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الرمان
عید، محمد السقا ؛  مصر دار الیقین   ، ۲۰۱۱=۱۴۳۲=۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فاکهه ابن السبیل
ابن هاشم ، راشد بن عمیر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عالج نفسک بفاکهه القرآن الکریم ...
عبدالحمید، محیی الدین ؛  بیروت موسسه الکتب الثقافیه   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
صحه وافره
حسنی ، محمد فرید ؛  قاهره مکتبه مدبولی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
التداوی و الشفاء بالفاکهه
عبدالحکیم محمد، منصور ؛  قاهره ، دمشق دارالکتاب العربی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الکفایه فی الطب ، او، کفایه الطبیب ، فیماصح لدی من التجاریب
علی بن رضوان ، ؛  بیروت منشورات وزراه الثقافه والاعلام - دارالرشید   ، ۱۹۸۱م =۱۴۰۲ ه =۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
استمتع بحیاتک مع وجبات و عصائر الحب و السعاده
محمد سید، عبدالباسط ؛  هرم ، جیزه الفا   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق .=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مصرف میوه قبل و بعد از غذا (ترجمه رساله تقدیم الفواکه و تاخیرها علی طعام )
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران نیلوبرگ   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرکبات معجزه ی سبز جوانی : لیموترش ، لیموشیرین ، پرتقال ....
دریایی ، محمدرسول ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فاکهه ابن السبیل
ابن هاشم ، راشد بن عمیر ؛  عمان سلطنه عمان ، وزاره التراث القومی و الثقافه   ، ۱۹۸۱م .=۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرکبات معجزه سبز جوانی
دریایی ، محمد رسول ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک