مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ی‍ن‍ای‍ی‌، ب‍اق‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
خ‍ل‍ط دم‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ر ب‍ی‍گ‍ی‌، ل‍ی‍لا
ش‍م‍س‍ی‌ ب‍اغ‍ب‍ان‍ان‌، ح‍م‍ی‍د
ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، ن‍ی‍م‍ا
ن‍ام‍دار، ح‍س‍ن‌
ع‍ش‍ای‍ری‌، ن‍دا
م‍ی‍ن‍ای‍ی‌، ب‍اق‍ر
س‍ل‍طان‍ی‌، ش‍اه‍ی‍ن‌
م‍ی‍راب‌ زاده‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ه‍ران‌
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌آور :آب‍ژ
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح رباعیات طب یوسفی موسوم به المعالجة المرتبة بالنسخ المرجبة
مینایی ، باقر ؛  تهران اندیشه آور :آبژ   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مبانی خواب و بیداری در طب سنتی ایران [ پایان نامه ]
سلطانی ، شاهین ؛  شهید بهشتی طب سنتی   ، ۱۳۹۰-۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین قواعد امراض نفسانی بر اساس مبانی طب سنتی ایران [ پایان نامه ]
شریعت پناهی ، نیما ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی طب سنتی   ، ۱۳۹۱-۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ابعاد نظری خلط دم بر اساس مبانی طب سنتی ایران [ پایان نامه ]
نامدار، حسن ؛  علوم پزشکی دانشگاه تهران طب سنتی   ، ۹۱-۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
امور طبیعه و ارکان در مکتب طب ایرانی
میراب زاده اردکانی ، مهران ؛  ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
بررسی اسباب و علائم بیماری پوستی کلف براساس منابع طب سنتی ایران ومقایسه آن با بیماری ملاسما
شیر بیگی ، لیلا ؛  ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
شایع ترین گیاهان دارویی خریداری شده از عطاری ها در شهر تهران در سال ۱۳۸۷
عشایری ، ندا ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
فصد در بیماری های کبد از دیدگاه طب سنتی ایران
شمسی باغبانان ، حمید ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک