مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ی‍رم‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ی‍گ‍ی‌ -، ف‍رام‍رز -، ۱۳۲۰
ب‍ه‍ادری‌، م‍س‍ل‍م‌،۱۳۰۵ -- - خ‍اطرات‌
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۵
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍ی‍راز
س‍ع‍ی‍دی‌ -، ف‍رخ‌ -، ۱۳۰۸
م‍س‍ت‍راح‌
ن‍ص‍ر -، خ‍س‍رو
م‍واد ح‍اج‍ب‌
پ‍زش‍ک‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌-- ۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ج‍لال‌ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌،۱۳۲۹-
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‍ی‌ ، س‍ی‍د روح‌ ال‍ل‍ه‌
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌،۱۳۲۹-
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶- ، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ه‍ادری‌، م‍س‍ل‍م‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶-
س‍ردار پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍اچ‌
دب‍ی‍ری‌، ش‍ه‍ری‍ار، ۱۳۳۵-
 
ناشر:
م‍ی‍رم‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد حاجب در رادیولوژی :مبانی ، کاربردها و عوارض ویژه پزشکان و جامعه پزشکی
جلال شکوهی ، جلال ،۱۳۲۹- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WN‬,‭160‬,‭m62J.‬,‭1385‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر دوم :)ارج نامه استادان دکتر خسرو نصر و دکتر اصغر رستگار
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز: ارج نامه استاد دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
عزیزی ، محمدحسین ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز :ارج نامه استاد دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ، گردآورنده ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز(دفتر سوم :)ارج نامه ی استاد فرخ سعیدی
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آن یار سفرکرده :یادنامه ی استاد دکتر پرویز دبیری
دبیری ، شهریار، ۱۳۳۵- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭100‬,‭a211D.‬,‭1392‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و بهداشت آبریزگاه
جلال شکوهی ، جلال ،۱۳۲۹- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز(دفتر چهارم :)ارج نامه استادان دکتر منصور حق شناس و دکتر غلامحسین عمرانی
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اجتماعی پزشکی و بهداشت ایران در عصر ناصری
نعمت اللهی ، سید روح الله ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حکایت سیمرغ و نفت ( ۱)
سردار پور، محمدرضاچ ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر پنجم )
عزیزی ، محمد حسین ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
افسانه هستی
بهادری ، مسلم ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک