مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ی‍ر، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
طب‍اب‍ت‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
ش‍ی‍رازی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ر، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانونچه در طب
چغمینی ، محمود بن محمد ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و اصطلاحات طب سنتی ایران
میر، محمد تقی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانونچه در طب
چغمینی ، محمود بن محمد ؛  شیراز دانشگاه پهلوی   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
علی بن حسین انصاری شیرازی مولف کتاب ارزشمند اختیارات بدیعی
میر، محمد تقی ؛  ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
روش طبابت و تعلیم و تعلم در طب سنتی
میر، محمد تقی ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک