مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ق‍رن‌۴ ق‌ --. ش‍ع‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍گ‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌
م‍ج‍وس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌،- ۳۸۴ ق‌.
اب‍ن‌ ه‍ن‍دو، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ی‍ض‍اوی‌، اب‍وال‍م‍ج‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ، دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌.م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌ ب‍ه‌ ه‍م‍ک‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌.م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ، دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
یادگار، در دانش پزشکی و داروسازی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران ، مونترال دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات اسلامی ، دانشگاه مک گیل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الطب و منهاج الطلاب ( کلید دانش پزشکی و برنامه دانشجویان )
ابن هندو، علی بن الحسین ؛  تهران ، مونترال دانشگاه تهران .موسسه مطالعات اسلامی ، دانشگاه مک گیل   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مختصر در علم تشریح درسنامه کالبد شناسی پزشکی کهن
بیضاوی ، ابوالمجد ؛  تهران ، کانادا دانشگاه تهران .موسسه مطالعات اسلامی ، دانشگاه مک گیل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر دانشنامه ی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران فرهنگ الفبایی ...
محقق ، مهدی ؛  تهران موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ، دانشگاه مک گیل   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کامل الصناعه الطبیه
مجوسی ، علی بن عباس ،- ۳۸۴ ق . ؛  تهران موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه مک گیل   ، ۱۳۸۸ -۱۳۹۱ .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه در علم پزشکی
تهران موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل به همکاری دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک