مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ع‍ف‍ری‌ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۷۷ - ۱۳۰۲ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ طرح‌ ژن‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۷۷- ۱۳۰۲
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح ژنوم انسانی :پاسخ به سوالات اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر
جعفری تبریزی ، محمدتقی ، ۱۳۷۷- ۱۳۰۲ ؛  تهران موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک