مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ش‍ری‍ح‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ق‍رن‌۸ ق‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍ام‌ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ --ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ --ت‍ل‍ف‍ظ
ت‍ش‍ری‍ح‌ ب‍دن‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
دش‍ت‍ک‍ی‌، غ‍ی‍اث‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ ص‍درال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د دش‍ت‍ک‍ی‌ ، ۸۶۶ - پ‍ی‍ش‌ از ۹۵۰ ق‌
ت‍ش‍ری‍ح‌ ب‍دن‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
س‍م‍ع‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ج‍رج‍ان‍ی‌ ی‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور
دی‍س‍ک‍وری‍دس‌
ش‍ی‍رازی‌، م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
دی‍وس‍ک‍وری‍دس‌
ش‍ی‍رازی‌، م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
دش‍ت‍ک‍ی‌، غ‍ی‍اث‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ ص‍درال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د دش‍ت‍ک‍ی‌
۱م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍ک‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍گ‌ گ‍ی‍ل‌ م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‌ ه‍ا
م‍طب‍ع‌ ق‍اس‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ، اداره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ، اداره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
دار ال‍ج‍ن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کفایه منصوری یا کفایه مجاهدیه
منصور بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کفایه منصوری
منصور بن محمد ؛  دیوبند مطبع قاسمی   ، ۱۳۳۱=۱۳۰۰ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح الابدان
منصور بن محمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح الابدان
منصور بن محمد ؛  قم نشر مجمع ذخایر اسلامی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کفایه منصوری و رساله چوب چینی
منصور بن محمد ؛  [ لکهنو ] مطبع منشی نول کشور   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح بدن انسان معروف به تشریح منصوری
۱منصور بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات اسلامی دانشکاه تهران ، به کوشش مگ گیل مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح منصوری
منصور بن محمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نورالعیون
جرجانی یمانی ، محمد بن منصور ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نورالعیون
جرجانی یمانی ، محمد بن منصور ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نورالعیون
جرجانی یمانی ، محمد بن منصور ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الانساب
سمعانی ، عبدالکریم بن محمد ؛  بیروت دار الجنان   ، ۱۹۸۸م .=۱۳۶۶ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نورالعیون
جرجانی یمانی ، محمد بن منصور ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شفاء القلوب و تجوهر الاجسام
دشتکی ، غیاث الدین بن منصور بن صدرالدین محمد دشتکی ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کفایه منصوری ( در درمان بیماری ها از سر تا قدم )
شیرازی ، منصور بن محمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دیسقوریدس
دیوسکوریدس ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران ، اداره انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب دیسقوریدس فی هیولی الطب
دیسکوریدس ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، اداره انتشارات و چاپ   ، ۱۳۴۳ق =۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کفایه مجاهدیه کفایه منصوری
شیرازی ، منصور بن محمد بن یوسف ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک