مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ن‍ص‍ور، ع‍ب‍دال‍ح‍ف‍ی‍ظ
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ - ف‍ه‍رس‍ت‌ ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ص‍ور، ع‍ب‍دال‍ح‍ف‍ی‍ظ
 
ناشر:
ب‍ی‍ت‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌
م‍ع‍ه‍د ال‍م‍خ‍طوطات‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
المنصوری فی البیزره
منصور، عبدالحفیظ ؛  تونس بیت الحکمه   ، ۱۹۸۹م =۱۴۲۹ ه =۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرس المخطوطات الطب و الصیدله و البیطره و البیزره ...
منصور، عبدالحفیظ ؛  قاهره معهد المخطوطات العربیه   ، ۲۰۰۰م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک