مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ح‍ال‍ت‌ اف‍ن‍دی‌( اس‍ت‍ان‍ب‍ول‌ -- )ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ --ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ غ‍ری‍ب‍ه‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍خ‍ت‍ی‍ش‍وع‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
آش‍پ‍زی‌ ای‍ران‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ادوی‍ه‌ ه‍ا -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ک‍ی‍م‍ی‍ا و ک‍ی‍م‍ی‍اگ‍ری‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ ع‍رب‍ی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ ه‍ا
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- ک‍ردی‌ -- ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍ج‍وم‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ ه‍ا
ح‍س‍اب‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍وش‍اک‌ -- ای‍ران‌ --م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ ت‍رک‍ی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
اب‍ن‌ رش‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
ادری‍س‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ان‍ص‍اری‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ت‍رب‍ت‍ی‌، ق‍اض‍ی‌ اخ‍ت‍ی‍ار ال‍دی‍ن‌
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍لاء ال‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
اردک‍ان‍ی‌ ی‍زدی‌، ق‍اض‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
آش‍پ‍زب‍اش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍رب‍ن‌ م‍ه‍دی‌
ح‍ک‍ی‍م‌ ه‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د
س‍م‍رق‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ب‍ی‍گ‌ ب‍اب‍اپ‍ور، ی‍وس‍ف‌
ب‍خ‍ت‍ی‍ش‍وع‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌
اش‍ک‍وری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
ه‍رم‍س‌ م‍ث‍ل‍ث‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر :ان‍ج‍م‍ن‌ ت‍اری‍خ‌پ‍ژوه‍ان‌ م‍راغ‍ه‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر ، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ دائ‍م‍ی‌ ت‍دوی‍ن‌ دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر، ان‍ج‍م‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍ژوه‍ان‌ م‍راغ‍ه‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر :ن‍ی‍ل‍و ب‍رگ‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ دای‍م‍ی‌ ت‍دوی‍ن‌ دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرست توصیفی دست نوشت های جغرافیای دوره اسلامی در کتابخانه های ایران و برخی کتابخانه های جهان ( مشتمل بر معرفی ۱۵۰۰ نسخه خطی در جغرافیا)
بیگ باباپور، یوسف ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الشامل فی الصناعه الطبیه
ابن نفیس ، علاء الدین علی بن ابی الحزم ؛  تهران منشور سمیر، دبیرخانه دایمی تدوین دانشنامه تاریخ پزشکی ایران و اسلام   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مخزن الادویه و تذکره اولی النهی
عقیلی علوی شیرازی ، محمد بن حسین بن محمد هادی ؛  تهران منشور سمیر، دبیرخانه دایمی تدوین دانشنامه تاریخ پزشکی ایران و اسلام   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
القانون فی الطب
ابن سینا، حسین ابن عبدالله ؛  تهران منشور سمیر ، دبیرخانه دائمی تدوین دانشنامه تاریخ پزشکی ایران و اسلام   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فهرست دستنویس های ترکی در کتابخانه های جهان
بیگ باباپور، یوسف ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حیاه الحیوان و طباعه و خواصه و منافع ما فی اعضاعه
بختیشوع ، عبدالله بن جبرئیل ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الجامع لصفات اشتات النبات ( جامع شتات النبات و ضروب انواع المفردات من الاشجار و الاتمار والحشایش )
ادریسی ، محمد بن محمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فهرست دستنویس های فارسی کتابخانه حالت افندی -استانبول
کتابخانه حالت افندی ( استانبول ) ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طبایع الحیوان الناطقه ( باب اسرار صنعت نیرنجات )
هرمس مثلث ؛  تهران , مراغه منشور سمیر , انجمن تاریخ پژوهان مراغه   ، ۱۳۹۳ , ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب سفره اطعمه نوشته میرزا علی اکبرخان آشپز( سرآشپز ناصرالدین شاه : )به انضمام خاطرات سفرنامه نویسان خارجی
آشپزباشی ، علی اکبربن مهدی ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دو رساله در خواص چوب چینی
اردکانی یزدی ، قاضی بن محمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چهار مقاله طبی از نجیب الدین سمرقندی ۱. مقاله کیفیت ترکیب طبقات العین ۲.الادویه القلبیه
سمرقندی ، محمد بن علی ؛  تهران منشور سمیر :نیلو برگ   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زینه اللباس ر(ساله در آداب لباس و زینت و مسواک زدن و غیره )
حسینی تربتی ، قاضی اختیار الدین ؛  تهران منشور سمیر :انجمن تاریخ پژوهان مراغه   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زبده الحساب
طباطبایی یزدی ، محمد صالح بن حبیب الله ؛  تهران , مراغه منشور سمیر , انجمن تاریخ پژوهان مراغه   ، ۱۳۹۳ , ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رساله در هیئت و تشریح
اشکوری ، محمدبن علی ؛  تهران ، مراغه منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فهرست دستنویس های کردی ، ارمنی و زبان های باستانی ( عربی ، اوستایی )
بیگ باباپور، یوسف ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فهرست توصیفی دستنوشت های علم کیمیا و علوم وابسته در کتابخانه های ایران و برخی کتابخانه های جهان
بیگ باباپور، یوسف ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اختیارات بدیعی
انصاری شیرازی ، علی بن حسین ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کلیات ابن رشد
ابن رشد، محمد بن احمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجمع الافکار
حکیم هندی ، محمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6