مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
داروس‍ازی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ - اطل‍س‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌( گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
 
پدیدآور:
ن‍اظم‌ ال‍ع‍ل‍وم‌، ع‍ل‍ی‌،
اب‍ن‌ م‍ی‍م‍ون‌، م‍وس‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ی‍م‍ون‌
ان‍ص‍اری‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،
غ‍اف‍ق‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ص‍ال‍ح‌ ه‍روی‌، م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۱۲۸۳ ق‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ت‍ه‍ورع‍ل‍ی‌، م‍ظه‍ر
ص‍ال‍ح‌ ه‍روی‌، م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۱۲۸۳ ق‌ ؟
طب‍ی‍ب‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌ ج‍زار، اح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
دس‍ی‍ک‍وری‍دس‌
غ‍اف‍ق‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،
چ‍غ‍ت‍ای‍ی‌، ف‍ص‍ی‍ح‌ ال‍دی‍ن‌
ص‍اح‍ب‌ ص‍دی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
اف‍ن‍دی‌، م‍ن‍ص‍وراح‍م‍د
طب‍ی‍ب‌، ع‍لاء ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
دی‍وس‍ک‍وری‍دس‌
 
ناشر:
دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طه‍ران‌ ب‍ه‌ م‍س‍اع‍دت‌ آق‍ام‍ی‍رزاس‍ی‍درض‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ب‍اش‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طا ل‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ش‍رک‍ت‌ داروی‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ رازی‌
دارال‍طب‍اع‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ره‌ ب‍ی‍ولاق‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
ب‍ی‌ ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
المعلاجات والدستورات ( درعلم مفردات ادویه )
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه فارسی کتاب حشائش دیسقوریدوس
دسیکوریدس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حشایش
دیوسکوریدس ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الکامل العلائی
طبیب ، علاء الدین محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مخزن المفردات معروف به جامع الادویه
صاحب صدیقی ، محمد فضل الله ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین مظهری
علی بن تهورعلی ، مظهر ؛  تهران موسسه مطا لعات تاریخ پزشکی و طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مممممممممممممممممم
تهران موسسه مطا لعات تاریخ پزشکی و طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الاعتماد فی الادویه المفرده
ابن جزار، احمد بن ابراهیم ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۸۵م . =۱۴۰۵ ق . =۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عمده المطلبین
افندی ، منصوراحمد ؛  مصر، قاهره دارالطباعه العامره بیولاق   ، ۱۲۸۳ق =۱۸۶۰ م =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الکامل العلانی
طبیب ، علاءالدین محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الکامل علایی
طبیب ، علاءالدین محمد ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین صالحی ( تحفه الصالحین )
صالح هروی ، محمدصالح بن محمد،۱۲۸۳ ق ؟ ؛  تهران دارالخلافه طهران به مساعدت آقامیرزاسیدرضی حکیم باشی   ، ۱۲۸۴ق
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین صالحی ( تحفه الصالحین )
صالح هروی ، محمدصالح بن محمد،۱۲۸۳ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اختیارات بدیعی
انصاری شیرازی ، علی بن حسین ، ؛  تهران شرکت دارویی پخش رازی   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
الادویه مفرده
غافقی ، احمدبن محمد، ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
لغات فیروزه ای ( کتاب المفردات )
چغتایی ، فصیح الدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شرح اسماء العقار
ابن میمون ، موسی بن میمون ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اطلس مفردات پزشکی چین =airetaM senihC fo saltA deruoloC ehT ...
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم گیاه شناسی
ناظم العلوم ، علی ، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جامع المفردات (مجلدات ۱ و ۲ و ۳ و۴ ) همراه باترجمه انگلیسی
غافقی ، احمدبن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4