مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍طب‍ع‍ه‌ دارال‍ک‍ت‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌، ۱۲۹- ۱۹۹ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌،
 
ناشر:
م‍طب‍ع‍ه‌ دارال‍ک‍ت‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جالینوس فی فرق الطب للمتعلمین : نقل ابی زیدحنین بن اسحق العبادی المتطبب
جالینوس ، ؛  مصر مطبعه دارالکتب   ، ۱۹۷۷م =۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک