مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‍ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۷۰- ۴۲۸ ق‌ .ال‍ق‍ان‍ون‌ ف‍ی‌ ال‍طب‌ -- ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ار ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌
ن‍اظم‌ ج‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍د اع‍ظم‌
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌،
 
ناشر:
م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‍ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الموجزبعلم طب
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، ؛  لکهنو، هند مطبع منشی نولکشور   ، ۱۲۹۸ق =۱۲۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اکسیر اعظم
ناظم جهان ، محمد اعظم ؛  لکهنو مطبع منشی نولکشور   ، ۱۸۸۴م .=۱۳۰۰ ی .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مخلص الفصول بقراطی
جالینوس ؛  لکهنو مطبع منشی نولکشور   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک