مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ص‍طف‍وی‌، ج‍لال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍طاه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍ردی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
ژن‌
ان‍ح‍راف‌ دان‍ش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍زاج‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
آس‍م‌
پ‍زش‍ک‍ان‌
ج‍راح‍ی‌
ت‍م‍دن‌ غ‍رب‌
س‍رطان‌
طب‌ گ‍ی‍اه‍ی‍ی‌
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
م‍ص‍طف‍وی‌، ج‍لال‌
م‍ص‍طف‍وی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ج‍لال‌
م‍ص‍طف‍وی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ل‍ی‌، چ‍اپ‌ ب‍ه‍م‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
نهضت پزشکی یا لزوم تجدید نظر در اصول و مبانی طب امروز
مصطفوی ، جلال ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی درطب سنتی ایران ومقایسه آن باطب کنونی جهان
مصطفوی ، جلال ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه طب قدیم ایران باپزشکی نوین
مصطفوی ، جلال ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران انتشارات انجمن آثار ملی ، چاپ بهمن   ، [۱۳۴۴]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
پیشکسوتان طب سنتی
مصطفوی کاشانی ، جلال الدین ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
سردی و گرمی
مصطفوی ، جلال ؛  ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه پیشرفت علم طب با پیشرفت سایر علوم
مصطفوی کاشانی ، جلال ؛  ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
بررسی علل افزایش تعداد بیماری ها در جوامع بشری
مصطفوی کاشانی ، جلال ؛  ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
آیا بیماری سرطان را می توان با دارو معالجه کرد ؟
مصطفوی کاشانی ، جلال ؛  ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
بیماری سرطان از نظر ابن سینا و تطبیق آن با موازین علمی امروزی
مصطفوی کاشانی ، جلال ؛  ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
انحراف دانش پزشکی از مسیر اصلی خود و ضررهای آن
مصطفوی کاشانی ، جلال ؛  ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
راه نجات
مصطفوی کاشانی ، جلال ؛  ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
خطاهای فاحش در پزشکی کنونی
مصطفوی ، جلال ؛  ۱۳۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
طب گیاهی
مصطفوی ، جلال ؛  ۱۳۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
پزشکی از قانون ابن سینا تاکنون
مصطفوی کاشانی ، جلال ؛  ۱۳۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
بیماری آسم از نظر ابن سینا و تطبیق آن با موازین علمی جدید
مصطفوی ، جلال ؛  ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
تمدن غرب بر پایه های تمدن اسلامی
مصطفوی کاشانی ، جلال ؛  ۱۳۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
اخلاق پزشکی : تعریف و تاریخچه اخلاق پزشکی
مصطفوی کاشانی ، جلال ؛  ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
روان درمانی در پزشکی قدیم ایران
مصطفوی کاشانی ، جلال ؛  ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
جراحی در ایران قدیم
مصطفوی کاشانی ، جلال ؛  ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2