مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -- اش‍ت‍ق‍اق‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ام‍ه‍ا
م‍وس‍س‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ -- ای‍ران‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ح‍س‍اب‍ان‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ای‍ران‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- ی‍ون‍ان‍ی‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- خ‍ودآم‍وز
ت‍وح‍ی‍د
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- آوان‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
س‍ی‍ف‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۵-
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د، ق‌ ۴۴۰-۳۶۲
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ون‌
طاه‍ر، غ‍لام‍رض‍ا
ص‍دی‍ق‌ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا
ع‍ل‍م‌ ال‍ه‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ واژه‌ گ‍زی‍ن‍ی‌ و اص‍طلاح‌ ش‍ن‍اس‍ی‌( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۷۸:ت‍ه‍ران‌)
دی‍ه‍ی‍م‌، گ‍ی‍ت‍ی‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د،- ۱۲۹۹
ک‍ری‍م‍ی‌، ه‍ادی‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ :ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انجمن های علمی ایران
سیف ، محمدسعید، ۱۳۴۵- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش
سمیعی ، احمد،- ۱۲۹۹ ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد، ق ۴۴۰-۳۶۲ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭4‬,‭s561A.‬,‭1370‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الملخص فی اصول الدین
علم الهدی ، علی بن الحسین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی تهران   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۶-۱۳۸۹ .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسامی گیاهان ایران
کریمی ، هادی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علم و صنعت و ابزار علمی در ایران (از قرن چهارم تا سیزدهم ه.ق : )مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی تاریخ علم در ایران
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرانسه نیمه تخصصی : برای رشته های ادبیات ، زبانشناسی ، هنر و معماری
دیهیم ، گیتی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی
صدیق بهزادی ، ماندانا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی :کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آینده نگری و ارزیابی رقبای منطقه و پیشگامان جهانی در حوزه علم و فناوری
هاشمیان اصفهانی ، مسعود ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی مسائل واژه گزینی و اصطلاح شناسی
هم اندیشی مسائل واژه گزینی و اصطلاح شناسی ( نخستین :۱۳۷۸:تهران ) ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات طبی یونانی در کتابهای فارسی
طاهر، غلامرضا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک