مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ای‍ن‍ش‍ت‍ی‍ن‌، آل‍ب‍رت‌، ۱۸۷۹- ۱۹۵۵ م‌ --. ت‍اث‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ن‍ظری‍ه‌ اطلاع‍ات‌ در اق‍ت‍ص‍اد
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- ق‍رارداده‍ا -- ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍زاده‌، پ‍ری‍س‍ا
م‍ه‍راب‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
پ‍اک‍زاد، م‍ه‍دی‌
ای‍دال‍گ‍و، س‍س‍ار ا
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍زی‍ز، ۱۳۵۵-
اگ‍دال‌، آی‍را م‍ارک‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آینده نگاری زیست فناوری در ایران ۱۴۰۴
علیزاده ، عزیز، ۱۳۵۵- ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با برخی تجارب آینده نگاری و آینده پژوهی در جهان : ویراست دوم : مطالعه موردی اروپاeporuE fo yduts esac :noitide dnoces ,seirtnuoc tnereffid ni seiduts serutuf fo stcejorp thgiserof emos fo yevrus A/
تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظام نوآوری منطقه ای : مفاهیم و مدل های ارزیابی
پاکزاد، مهدی ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چرا اطلاعات رشد می یابد؟ تکامل نظم ،از اتم ها تا اقتصادها
ایدالگو، سسار ا ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اینشتین به زبان ساده : علم ما به زبان خودمانی آشکار می شود
اگدال ، آیرا مارک ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
موسسات پژوهشی کشور( بخش دولتی )
مهرابی ، مسعود ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اندازه گیری هزینه های تحقیق و توسعه با تاکید بر ملاحظات و نکات اندازه گیری در کشورهای در حال توسعه
علیزاده ، پریسا ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک