مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی : مجموعه مقالات طرحهای پژوهشی کاربردی در مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی
محسنی ، حمید ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فراگام هایی در اطلاع رسانی (۶ :)گزیده مقالات بیست و سومین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ۷ - ۹ دسامبر۱۹۹۹ ، لندن
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته (بیست و سومین : ۱۹۹۹:لندن ) ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فراگام هایی در اطلاع رسانی : گزیده مقالات نوزدهمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته "۵ - ۷ دسامبر ۱۹۹۵ لندن "
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( نوزدهمین : ۱۹۹۵ م = . ۱۳۷۴ :لندن ) ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک