مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍زاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍م‍وم‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ادوی‍ه‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ان‍طاک‍ی‌، داودب‍ن‌ ع‍م‍ر،
ج‍اب‍رب‍ن‌ ح‍ی‍ان‌،
 
ناشر:
م‍رک‍زاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌
م‍رک‍زاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ الاس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجمع المنافع البدنیه
انطاکی ، داودبن عمر، ؛  قم مرکزاحیاء التراث الاسلامی   ، ۱۴۲۰ق =۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
السموم و دفع مضارها
جابربن حیان ، ؛  بی جا مرکزاحیاء التراث   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک