مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍راس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍راح‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
اب‍ن‌ ق‍ف‌، ام‍ی‍ن‌ ال‍دول‍ه‌ ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌،
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍راس‍لام‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍راس‍لام‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
العمده فی الجراحه ( :العمده فی صناعه الجراح )
ابن قف ، امین الدوله بن یعقوب ، ؛  قم مجمع ذخایراسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
المهذب فی الکحل المجرب ( المهذب فی طب العین )
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  قم مجمع ذخایراسلامی : دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک