مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ائ‍ر اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ح‍ج‍ج‍ی‌( ن‍ج‍ف‌آب‍اد --)ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- پ‍اک‍س‍ت‍ان‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ع‍رب‍ی‌ -- ک‍وی‍ت‌ -- چ‍اپ‌ ع‍ک‍س‍ی‌ --ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ظم‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌. ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۳-۵۹۷ ق‌.ب‍ی‍س‍ت‌ ب‍اب‌ در م‍ع‍رف‍ت‌ اس‍طرلاب‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍ج‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اب‍ن‌ م‍س‍ک‍وی‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
زه‍راوی‌، خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌،- ۴۰۴ ق‌
ت‍ش‍ری‍ح‌ ب‍دن‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍درس‍ه‌ ق‍ن‍ب‍رع‍ل‍ی‌خ‍ان‌( ح‍ض‍رت‌ ول‍ی‌ع‍ص‍رع‌--)ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍د
زه‍راوی‌، خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
ف‍ت‍ح‍ان‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
ارگ‍ان‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ه‍م‍ای‍ون‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ن‍زوی‌، اح‍م‍د
ک‍وی‍ت‌. ال‍م‍ج‍ل‍س‌ ال‍وطن‍ی‌ ل‍ل‍ث‍ق‍اف‍ة و ال‍ف‍ن‍ون‌ و ال‍آداب‌. ق‍س‍م‌ ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
ب‍ی‍گ‌ ب‍اب‍اپ‍ور، ی‍وس‍ف‌
اب‍ن‌ ج‍زل‍ه‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ائ‍ر اس‍لام‍ی‌
دارال‍م‍وده‌ :م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ائ‍ر اس‍لام‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌ :ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ :ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح الابدان
منصور بن محمد ؛  قم نشر مجمع ذخایر اسلامی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تقویم الابدان فی تدبیر الانسان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شفاء الاسقام (از روی نسخه منحصر به فرد کتابخانه آستان قدس رضوی )...
کرمانی ، عبدالرزاق بن عبدالکریم ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ده رساله پزشکی
بیگ باباپور، یوسف ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ابوالقاسم زهراوی ( موسس علم جراهی در دوره اسلامی )
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرکبات طبی
همایون ، اسدالله ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
لب العلاج فی الطب
فتحانی کاشانی ، محمد کاظم بن فتح الله ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه چشم پزشکی
بیگ باباپور، یوسف ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی
مرکز احیاء میراث اسلامی ؛  [قم ] مجمع ذخائر اسلامی   ، ۱۴۱۹ق .= ۱۳۷۷ -
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیست باب در معرفت اسطرلاب : شرح بیست باب خواجه نصیر الدین طوسی
بیرجندی ، عبدالعلی بن محد ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان
منزوی ، احمد ؛  قم , اسلام آباد مجمع ذخایر اسلامی , مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان   ، ۲۰۰۳م = .۱۴۲۴ق = .-۱۳۸۲ . , ۲۰۰۳ م = .۱۴۲۴ق = .-۱۳۸۲ .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
صنعه آلات الرصد
بیرجندی ، عبدالعلی بن محمد ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی :کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی :کتابخانه و موزه ملی ملک   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خواص الاشیا
رازی ، محمد بن زکریا ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مختصر نسخه های عکسی پزشکی در کتابخانه کویت : قسم التراث العربی فی المجلس الوطنی للثقافه و الفنون و الادب ( به انضمام آلبوم تصاویر مهمترین نسخه های پزشکی کتابخانه های جهان )
کویت . المجلس الوطنی للثقافة و الفنون و الآداب . قسم التراث العربی ؛  قم مجمع ذخائر اسلامی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله حججی ( نجف آباد - ایران )
کتابخانه آیت الله حججی ( نجف آباد) ؛  قم مجمع ذخائر اسلامی   ، ۲۰۰۸م =.۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مرقعات و آلبوم های عکس کتابخانه ملی ملک
کتابخانه و موزه ملی ملک ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه ابن مسکویه (اصفهان -ایران ()پخش فهرست نشده )به ضمیمه دفتر ثبت کتابخانه ابن مسکویه
کتابخانه عمومی ابن مسکویه اصفهان ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نسخه های خطی مدرسه قنبرعلی خان ( حضرت ولی عصر ع )
مدرسه قنبرعلی خان ( حضرت ولی عصرع ) ؛  قم مجمع ذخائر اسلامی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نسخه های خطی کتابخانه موسسه حضرت آیه الله العظمی بروجردی قدس سره الشریف ( قم -ایران )
موسسه آیت الله عظمی بروجردی . کتابخانه ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نسخه های خطی کتابخانه ارگانی بهبهانی ( حاج شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری ( ) قم -ایران )
ارگانی حائری ، محمود ؛  قم دارالموده :مجمع ذخائر اسلامی   ، ۲۰۰۸م =. ۱۴۲۹ق =.۱۳۸۶ش
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5