مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
وزارت‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌ و دارائ‍ی‌، دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ارش‍اد
دان‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌. ن‍گ‍اره‌ آف‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات و مفاد مالیاتی ( )قانون بودجه سال ۱۳۸۱ ) بخشنامه ها و آراء مهم شورایعالی مالیاتی ...با آخرین اصلاحات
دوانی ، غلامحسین ، ۱۳۳۲- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
تهران دانشکده امور اقتصادی . نگاره آفتاب   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه مشتمل برآخرین اصلاحات ، قانون مالیات بر ارزش افزوده ... و قانون مبارزه با پول شویی
دوانی ، غلامحسین ، ۱۳۳۲- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات اسفند ماه ۱۳۷۹ و مفاد مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۰ ) و برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی کد اقتصادی و آئین نامه های مربوطه ، بخشنامه ها و ...با آخرین اصلاحات
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه مشتمل بر آخرین اصلاحات ، قانون تجمیع عوارض ...
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب اسفند۱۳۶۶ ) با اصلاحات مصوب اردیبهشت ۱۳۷۱
تهران وزارت امور اقتصادی و دارائی ، دفتر روابط عمومی و ارشاد   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم مشتمل بر آخرین اصلاحات و مفاد مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۷۶ بخشنامه ها و آراء مهم و کاربردی شورایعالی مالیاتی ...
تهران کیومرث   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصطلاحات و الحاقات
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک