مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ل‍ک‍ه‍ن‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۴۵ق‌.ق‍ان‍ون‍چ‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادوی‍ه‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۷۰- ۴۲۸ ق‌ .ال‍ق‍ان‍ون‌ ف‍ی‌ ال‍طب‌ -- ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ه‍ن‍د
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ار ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌
ن‍ف‍ی‍س‌ ب‍ن‌ ع‍وض‌
ن‍اظم‌ ج‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍د اع‍ظم‌
م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌،
ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
ش‍ف‍اءال‍دول‍ه‌، اف‍ض‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اک‍ب‍رع‍ل‍ی‌
ش‍اه‌ ارزان‍ی‌، م‍ح‍م‍د اک‍ب‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‌ ک‍ش‍ور
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ ن‍وک‍ل‍ش‍و
م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‌ ک‍ش‍ور
م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‍ک‍ش‍ور
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ گ‍رام‍ی‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‌ ک‍ش‍ور
م‍طب‍ع‍ه‌ م‍ح‍م‍دی‌
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍و ک‍ل‌ ک‍ش‍ورل‍ک‍ه‍ن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفرح القلوب
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  لکهنو مطبع نامی گرامی منشی نول کشور   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الموجزبعلم طب
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، ؛  لکهنو، هند مطبع منشی نولکشور   ، ۱۲۹۸ق =۱۲۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین جلالی
لکهنو منشی نول کشور   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معالجات نفیسی
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، ؛  لکهنو؟ مطبع منشی نول کشور   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح الاسباب اقصرایی
لکهنو مطبع نامی نوکلشو   ، ۱۸۹۱م .=۱۳۰۹ ق . =۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجمع الجوامع
عقیلی علوی شیرازی ، محمد حسین بن محمد هادی ؛  لکهنو مطبعه محمدی   ، ۱۲۷۵ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جامع شفائیه و افادات کامرنیه
شفاءالدوله ، افضل علی بن اکبرعلی ؛  هند. لکهنو مطبع نامی منشی نو کل کشورلکهنو   ، ۱۹۰۸م =۱۳۲۶ ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
میزان الطب
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  لکهنو مطبع منشی نول کشور   ، ۱۹۱۵م .=۱۳۰۰ ی .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شرح الاسباب و العلامات
نفیس بن عوض ؛  لکهنو، هند مطبع نامی گرامی منشی نول کشور   ، ۱۳۲۴ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اکسیر اعظم
ناظم جهان ، محمد اعظم ؛  لکهنو مطبع منشی نولکشور   ، ۱۸۸۴م .=۱۳۰۰ ی .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مخلص الفصول بقراطی
جالینوس ؛  لکهنو مطبع منشی نولکشور   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کفایه منصوری و رساله چوب چینی
منصور بن محمد ؛  [ لکهنو ] مطبع منشی نول کشور   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک