مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ل‍ک‍ه‍ن‍و، ه‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۷۰- ۴۲۸ ق‌ .ال‍ق‍ان‍ون‌ ف‍ی‌ ال‍طب‌ -- ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ه‍ن‍د
 
پدیدآور:
ن‍ف‍ی‍س‌ ب‍ن‌ ع‍وض‌
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌،
ش‍ف‍اءال‍دول‍ه‌، اف‍ض‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اک‍ب‍رع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ گ‍رام‍ی‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‌ ک‍ش‍ور
م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‍ک‍ش‍ور
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍و ک‍ل‌ ک‍ش‍ورل‍ک‍ه‍ن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الموجزبعلم طب
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، ؛  لکهنو، هند مطبع منشی نولکشور   ، ۱۲۹۸ق =۱۲۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامع شفائیه و افادات کامرنیه
شفاءالدوله ، افضل علی بن اکبرعلی ؛  هند. لکهنو مطبع نامی منشی نو کل کشورلکهنو   ، ۱۹۰۸م =۱۳۲۶ ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح الاسباب و العلامات
نفیس بن عوض ؛  لکهنو، هند مطبع نامی گرامی منشی نول کشور   ، ۱۳۲۴ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک